POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

10.000.000 zł.
DOTACJE DLA ORGANIZACJI, POSZKODOWANYCH W WYNIKU EPIDEMII
Wsparcie finansowe przewidziane w ramach programu można przeznaczyć na:
1. Działania wspierające (Priorytet 1):
– uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
– realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
– realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
– zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
– wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%,
– Priorytet 1 = maks. 50.000 zł,
– Priorytet 2 = maks. 40.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: od 27.04.2020 do daty zakończenia Programu (nie później niż do 30.11.2020).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności:
– stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),
– związki stowarzyszeń,
– fundacje,
– jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Działania wspierające (Priorytet 1):
– uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
– realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
– realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
– zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
– wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.
Na każde z poddziałań w ramach Priorytetu 2 można otrzymać maksymalnie 10.000 zł (razem 40.000 zł).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cel: doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.
Dotacje są przyznawane w ramach uproszczonej procedury.
Program jest realizowany w czasie trwania stanu epidemii, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, innych stanów nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.
Termin składania wniosków:
od 12 maja 2020 do wykorzystania środków lub zakończenia programu
Źródło / Więcej informacji:  
https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19
Kontakt:  
covid@niw.gov.pl

Ważne DOTACJE DLA ORGANIZACJI, POSZKODOWANYCH W WYNIKU EPIDEMII
Wysokość wsparcia 100%, - Priorytet 1 = maks. 50.000 zł, - Priorytet 2 = maks. 40.000 zł.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}