BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)

Obraz Henryk Niestrój z Pixabay
12.995.700 zł.
MAŁE ELEKTROWNIE WODNE
W ramach naboru można uzyskać granty na realizację projektów mających na celu poprawienie wydajności oraz zmniejszenie wpływu na środowisko małych elektrowni wodnych (do 2 MW).
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 12.995.700 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 50%, min. 866.380 zł – maks. 6.064.660 zł.
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Partnerem projektu może być:
– każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską,
lub
– każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mające na celu poprawienie wydajności oraz zmniejszenie wpływu na środowisko małych elektrowni wodnych (do 2 MW) polegające m.in. na:
– modernizacji urządzeń i instalacji służących do produkcji energii;
– poprawie bezpieczeństwa produkcji energii;
– adaptacji małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów ochrony środowiska, innych zobowiązań prawnych oraz zadań wynikających z planów zagospodarowania koryt rzek, w tym oczyszczanie odcinków rzek, aktualizacja wielkości nieszkodliwych przepływów, prowadzenie działań ochronnych zmniejszających wpływ elektrowni wodnych na ekosystemy wodne;
– przebudowie instalacji w celu jej dostosowania do wymagań niezbędnych do umożliwienia sprzedaży energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy (bezpośrednio lub ewentualnie w spółdzielniach energetycznych);
– działaniach edukacyjnych i przeprowadzaniu szkoleń.
Moc instalacji przed przeprowadzeniem modernizacji nie może przekraczać 2 MW.
Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej efektywności kosztowej projektu. Inwestycjom powinny towarzyszyć działania edukacyjne w kierunku szkolenia ekspertów w dziedzinie energetyki wodnej.
Opis:  
Operatorem programu jest Minister Klimatu i Środowiska.
Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Cel: zwiększenie efektywności produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (do 2 MW) poprzez ich modernizację.
Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW. I
Termin składania wniosków:
31 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-wydajnosci-wytwarzania-energii-w-istniejacych-malych-elektrowniach-wodnych-do-2-mw
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mfeog_energia@nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
mfeog@klimat.gov.pl

Ważne MAŁE ELEKTROWNIE WODNE
Wysokość wsparcia maks. 50%, min. 866.380 zł – maks. 6.064.660 zł.
Budżet programu 12.995.700 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}