BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)

Obraz kokosflocke z Pixabay
31.622.870 zł.
ENERGIA GEOTERMALNA
W ramach naboru można uzyskać granty na realizację projektów z zakresu budowy systemów do produkcji energii na bazie źródeł geotermii głębokiej.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
2. Jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 31.622.870 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 50%, 4.331.900 – 19.493.550 zł.
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
2. Jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.
Partnerem projektu może być:
– każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską,
lub
– każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu budowy systemów do produkcji energii na bazie źródeł geotermii głębokiej, polegające na:
– konstrukcji otworów zatłaczających/produkcyjnych na obszarach, na których potencjał geotermalny został potwierdzony poprzez realizację odwiertów próbnych w ramach zrealizowanych projektów badawczych;
– budowie lub rozbudowie ciepłowni/elektrowni geotermalnych;
– budowie infrastruktury ciepłowniczej (węzłów cieplnych, wymienników ciepła, połączeń sieciowych) służącej włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących systemów ciepłowniczych;
– wprowadzeniu zmian technologicznych i infrastrukturalnych w istniejących systemach ciepłowniczych (przebudowa), mających na celu włączenie ciepła ze źródeł geotermalnych do ciepła systemowego.
Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować działania edukacyjno-szkoleniowe, które mogą być realizowane, jako działania uzupełniające dla działań inwestycyjnych.
Opis:  
Operatorem programu jest Minister Klimatu i Środowiska.
Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Cel: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł i możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych lub energetycznych.
Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW. I
Termin składania wniosków:
31 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
Informacja o przedłużeniu naboru wniosków
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mfeog_energia@nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
mfeog@klimat.gov.pl

Ważne ENERGIA GEOTERMALNA
Wysokość wsparcia maks. 50%, 4.331.900 – 19.493.550 zł.
Budżet programu 31.622.870 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}