SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Program Sprawy Wewnętrzne – obszar tematyczny nr 18 „Azyl i Migracja”

Obraz Gerd Altmann z Pixabay
13.774.727,20 zł.
POLITYKA MIGRACYJNA I AZYLOWA
Celem naboru jest zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. Instytucje z sektora finansów publicznych.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Organizacje międzynarodowe albo ich organy lub agencje.
Wnioskodawcy muszą działać w obszarze azylu i migracji.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 13.774.727,20 zł.
Wysokość wsparcia: 200.000 – 1.500.000 euro,
– podmioty publiczne = 100%,
– organizacje pozarządowe lub międzynarodowe = maks. 90%.
Wkład własny:  – podmioty publiczne = 0%,
– organizacje pozarządowe lub międzynarodowe = min. 10%.
Czas trwania projektu: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Instytucje z sektora finansów publicznych.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Organizacje międzynarodowe albo ich organy lub agencje.
Wnioskodawcy muszą działać w obszarze azylu i migracji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami.
2. Usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl).
3. Działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami.
4. Pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach.
Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające elementy współpracy bilateralnej i międzynarodowej oraz współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi (tj. wspólne konferencje, warsztaty, spotkania itp.), a także projekty zawierające elementy, poruszające takie zagadnienia jak:
– przeciwdziałanie handlowi ludźmi,
– wspieranie dobrowolnych powrotów,
– wsparcie i usługi dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach,
– zwalczanie przemocy ze względu na płeć.
Opis:  
Operatorem programu jest Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Program jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21.
Cel: zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl.
Partnerami w projekcie mogą być podmioty publiczne, organizacje pozarządowe ustanowione jako osoby prawne w Polsce, w Norwegii, innym państwie-beneficjencie lub w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który ma wspólną granicę z Polską i aktywnie działające w dziedzinie azylu i migracji oraz z organizacji międzynarodowych lub ich organów lub agencji działających w dziedzinie azylu i migracji.
Termin składania wniosków:
14 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html
Kontakt:  
fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Ważne POLITYKA MIGRACYJNA I AZYLOWA
Wysokość wsparcia 200.000 – 1.500.000 euro, - podmioty publiczne = 100%, - organizacje pozarządowe lub międzynarodowe = maks. 90%.
Budżet programu 13.774.727,20 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}