DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW – Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Obraz Aga Maszota z Pixabay
DOTACJE NA ZALESIANIE
W ramach programu można uzyskać wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Pomoc w ramach poddziałania zalesieniowego jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha w całym okresie programowania.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Rolnicy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), jeżeli są spełnione warunki przyznania tego wsparcia.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
3. Jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.
Pomoc w ramach poddziałania zalesieniowego jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha w całym okresie programowania.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Nabór jest organizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 (PROW).
Pomoc w ramach poddziałania udzielana jest w formie:
1. Wsparcia na zalesienie stanowiącego jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.
2. Premii pielęgnacyjnej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat.
3. Premii zalesieniowej stanowiącej zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.
Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Termin składania wniosków:
1 czerwca – 2 sierpnia 2021 (wsparcie na zalesianie)
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

Ważne DOTACJE NA ZALESIANIE
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}