INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, ZDROWIE

Dostępność Plus dla zdrowia

80.000.000 zł.
DOSTĘPNOŚĆ PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Projekty mogą składać placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będące świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej w zakresach:
– świadczenia lekarza POZ,
– świadczenia pielęgniarki POZ,
– świadczenia położnej POZ.
Realizowane projektu muszą dotyczyć 4 kategorii dostępności – architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej oraz organizacyjnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 80.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 720.000 zł, 100% (środki UE = 84,28%, środki krajowe = 15,72%).
Indywidualna wartość grantu jest uzależniona od wyników audytu wstępnego.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 12-18 miesięcy, zakończenie projektu nie później niż 31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Placówki POZ będące świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej w zakresach:
– świadczenia lekarza POZ,
– świadczenia pielęgniarki POZ,
– świadczenia położnej POZ.
Nie jest wymagane by wnioskodawca posiadał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmującą wszystkie ww. 3 zakresy świadczeń (dopuszczalne jest udzielanie ww. świadczeń w oparciu o umowę z innym świadczeniodawcą).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja zadań dotyczących 4 kategorii dostępności:
– architektonicznej,
– cyfrowej,
– komunikacyjnej,
– organizacyjnej.
Planując zakres rzeczowy należy dążyć do zapewnienia efektywności wsparcia tj. zapewnienia jak największej poprawy dostępności.
Przedsięwzięcie może dotyczyć wyłącznie głównego miejsca udzielania świadczeń. W przypadku świadczeniodawcy posiadającego więcej niż jedno główne miejsce udzielania świadczeń, do decyzji wnioskodawcy należy wybór, które z tych miejsc zostanie objęte zakresem przedsięwzięcia.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Ministerstwo Zdrowia (MZ).
Nabór wniosków odbywa się w ramach projektu pozakonkursowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Cel: wsparcie grantowe placówek POZ w poprawie ich dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Wsparciem przewidzianym w ramach naboru zostanie objętych ok. 125 placówek POZ.
Maksymalna wartość projektu = 720.000 zł.
W przypadku każdego projektu przeprowadzany jest tzw. audyt wstępny, tzn. ocena na miejscu przyszłej realizacji przedsięwzięcia przeprowadzona przez audytorów reprezentujących MZ.
Audyt wstępny przeprowadza się po złożeniu wniosku, a przed podjęciem decyzji o powierzeniu grantu.
Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 40% wartości grantu.
Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz na zakup środków trwałych nie mogą łącznie przekroczyć 70% wartości grantu.
Nabór prowadzony jest w podziale na wnioski dotyczące placówek POZ znajdujących się (wg adresu głównego miejsca udzielania świadczeń) w gminie o dochodach mieszkańców:
1. niższych niż średni dochód na jednego mieszkańca w Polsce (70% alokacji naboru grantowego tj. kwota 56 mln zł) – koperta A,
2. wyższych/równych niż średni dochód na jednego mieszkańca w Polsce (30% alokacji naboru grantowego tj. kwota 24 mln zł) – koperta B.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 1 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania alokacji
Źródło / Więcej informacji:  
http://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-979-granty_dla_poz.html
Kontakt:  
dostepnoscpoz@mz.gov.pl

Ważne DOSTĘPNOŚĆ PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wysokość wsparcia maks. 720.000 zł, 100% (środki UE = 84,28%, środki krajowe = 15,72%). Indywidualna wartość grantu jest uzależniona od wyników audytu wstępnego.
Budżet programu 80.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • ZOZ
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}