OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
1.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Program przewiduje dofinansowanie działalności organizacji społecznych odnoszące się do wyzwań oraz problemów związanych z pandemią koronawirusa.
Wnioski o granty mogą składać organizacje społeczne, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji, tj.:
– ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości;
– przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym;
– ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 10.000 – 30.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: od podpisania umowy do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje społeczne, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji, tj.:
– ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości;
– przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym;
– ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
W szczególności o wsparcie mogą ubiegać się organizacje, które w latach 2016-19 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu.
W szczególności o wsparcie mogą ubiegać się organizacje, które w związku z pandemią starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby:
– zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania;
– mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania;
– są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie działalności organizacji społecznych odnoszące się do wyzwań oraz problemów związanych z pandemią koronawirusa.
Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych:
– koszty projektowe,
– koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji),
– koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.),
– zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii;
– zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu,
– koszty szkoleń,
– pomoc prawną,
– opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Kryteria oceny:
– misja i dotychczasowe działania organizacji (w przypadku organizacji, które otrzymały dotację w programie Demokracja w Działaniu – ocena sprawozdania z realizacji działań wspartych przez Fundację),
– plan funkcjonowania organizacji w najbliższych miesiącach,
– budżet,
– aktualna sytuacja finansowa i potrzeby związane z pracą w warunkach epidemiologicznych.
Termin składania wniosków:
30 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej
Kontakt:  
Agnieszka Zowczak
T: 22 536 02 09
solidarnosciowy@batory.org.pl

Ważne DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Wysokość wsparcia 10.000 – 30.000 zł, 100%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}