12,8 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

Koalicje dla Niepodległej

Celem programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
do 100%, 5.000 – 30.000 zł.
Wkład własny:
Wnioskodawca nie jest zobowiązany do posiadania wkładu własnego, ale może zadeklarować wkład własny (finansowy) na realizację zadania.
W przypadku zadeklarowania wkładu własnego powyżej 10% budżetu zadania wnioskodawca otrzymuje dodatkowe 2 punkty na etapie oceny.
Czas trwania projektu:
01.07 – 20.11.2022.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami.
Podmioty, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów:
– jednostki samorządu terytorialnego;
– państwowe i samorządowe instytucje kultury;
– archiwa państwowe;
– kościoły i związki wyznaniowe;
– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne);
– uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– organizacje pozarządowe;
– spółdzielnie mieszkaniowe;
– spółdzielnie socjalne w myśl ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniające wiedzę o lokalnych wydarzeniach, w szczególności z lat 1917-1922, uwzględniające lokalny kontekst i dziedzictwo kulturowe.
1. Projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne; lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne.
2. Wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne.
3. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
4. Działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.
Realizowane zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
Opis:
Instytucją Zarządzającą programem jest Biuro Programu „Niepodległa”.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022 (Priorytet 2, Schemat 2A Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”).
Cel: włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 
Cele szczegółowe:
1. Pobudzenie działań w społecznościach lokalnych.
2. Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, w szczególności uwzględniających ochronę dziedzictwa kulturowego danej społeczności.
3. Umożliwienie korzystania ze środków na realizację zadań publicznych instytucjom, które do tej pory były wykluczone z powodu braku kwalifikacji i umiejętności, poprzez włączenie do „kadry kultury” nowych instytucji i osób.
4. Krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym.
Termin składania wniosków: 
16 maja 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
https://niepodlegla.gov.pl/kontakt/

Temat: WSPARCIE WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z ODZYSKANIEM I ODBUDOWĄ PAŃSTWOWOŚCI
Wysokość wsparcia: do 100%, 5.000 – 30.000 zł.
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze