KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A)

2.000.000 zł.
UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O BITWIE WARSZAWSKIEJ 1920
W ramach naboru można uzyskać granty na realizację działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości.
Wnioski o dotacje mogą składać:
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizował będzie projekt.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 10.000 – 40.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0% (wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Czas trwania projektu: 3.08 – 20.10.2020.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizował będzie projekt.
Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo:
– jednostki samorządu terytorialnego;
– państwowe i samorządowe instytucje kultury;
– archiwa państwowe;
– kościoły i związki wyznaniowe;
– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
– uczelnie publiczne lub niepubliczne;
– państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– organizacje pozarządowe;
– spółdzielnie mieszkaniowe;
– publiczne i niepubliczne szkoły;
– spółdzielnie socjalne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości.
Zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.
Realizowane zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1. Projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne.
2. Lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne.
3. Wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne.
4. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
5. Działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Biuro Programu „Niepodległa”.
Cel strategiczny programu: włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
Koszty niekwalifikowalne:
– zakup środków trwałych;
– wydawanie czasopism;
– zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów (za wyjątkiem katalogów do wystaw);
– zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji;
– dystrybucja i promocja utworów audiowizualnych (za wyjątkiem dokumentacji wydarzeń w ramach projektów oraz warsztatów filmowych);
– staże i stypendia naukowe;
– projekty ściśle badawcze i konferencje;
– organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez rekreacyjnych z elementami artystycznymi;
– organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych.
– budowa tablic i pomników;
– projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne, prace budowlane i remontowe;
– uroczystości oficjalne organizowane lub współorganizowane przez władze samorządowe i wojewódzkie.
Termin składania wniosków:
15 lipca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920
Kontakt:  
https://niepodlegla.gov.pl/kontakt

Ważne UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O BITWIE WARSZAWSKIEJ 1920
Wysokość wsparcia 10.000 – 40.000 zł, 100%.
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}