KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Sportowe Wakacje +

Obraz StockSnap z Pixabay
10.000.000 zł.
UPOWSZECHNIANIE SPORTU
Wnioski o granty mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Konkurs przewiduje dofinansowanie organizacji takich zadań jak:
1. Otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2. Turnieje sportowe.
3. Eventy, konkursy i inne wydarzenia sportowe.
4. Ogólnodostępne obozy sportowe (na poziomie ogólnopolskim/lokalnym).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł
(w tym 5.000.000 zł na organizację obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim).
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 20%.
W przypadku organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego – wymagany jest udział środków własnych w wysokości 50% kosztów stawki poziomu dofinansowania na jednego uczestnika zadania, tj. 500 zł.
Czas trwania projektu: 1.03-31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Organizacja otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2. Organizacja turniejów sportowych.
3. Organizacja eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
4. Organizacja ogólnodostępnych obozów sportowych:
– na poziomie ogólnopolskim,
– na poziomie lokalnym.
Priorytetowo są traktowane działania na rzecz wsparcia lokalnych społeczności poprzez:
1. Tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów.
2. Organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych.
3. Wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia.
4. Wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności.
5. Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.
6. Wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych.
7. Pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach – polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu.
Konkurs „Sportowe Wakacje +” jest realizowany w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.
Cele konkursu:
– kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
– tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
– promocja zdrowego trybu życia;
– promowanie wolontariatu sportowego;
– promowanie wypoczynku w Polsce;
– podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
– rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
– promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
– edukacja patriotyczna poprzez sport;
– tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
– inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.
Realizowane zadania muszą mieć charakter niekomercyjny.
Koszty pośrednie = maks. 10% wysokości kosztów bezpośrednich Ministerstwa Sportu.
Koszty bezpośrednie przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania = maks. 10% kosztów bezpośrednich Ministerstwa Sportu.
Koszty bezpośrednie przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) = maks. 10 % kosztów bezpośrednich Ministerstwa Sportu.
Koszty niekwalifikowalne:
– remonty biura,
– wyposażenie biura w meble,
– badania i ubezpieczenia pracownicze,
– doszkalanie pracowników,
– odprawy, trzynaste pensje, nagrody, premie,
– fundusz socjalny,
– ryczałty samochodowe.
Termin składania wniosków:
5 lipca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu
Departament Sportu dla Wszystkich
ul. Senatorska 14 , 00-082 Warszawa
T: 22 2443103
F: 22 2443200
ds@msport.gov.pl

Ważne UPOWSZECHNIANIE SPORTU
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}