GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

Obraz Shirley Hirst z Pixabay
13.136.400 zł.
UPOWSZECHNIANIE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
W ramach naboru można uzyskać granty na realizację przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), tj. działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 13.136.400 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 85%, min. 300 000 euro (1.313.640 zł) – maks. 1.000.000 euro (4.378.800 zł).
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: do 30.40.2024.
Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne.
2. Organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.
Partnerem projektu może być:
– każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską,
lub
– każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), tj. działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym.
Możliwe jest realizowanie w szczególności działań związanych ze:
– zrównoważoną produkcją przemysłową,
– zrównoważoną konsumpcją,
– biogospodarką.
Składane koncepcje projektowe powinny zawierać również działania edukacyjne i uświadamiające w zakresie Gospodarki o obiegu zamkniętym.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty
Opis:  
Operatorem programu jest Minister Klimatu.
Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: zwiększenie zdolności podmiotów, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne, do łagodzenia ich przyczyn i dostosowywania się do zmieniającego się klimatu poprzez realizacje działań mających na celu rozpowszechnienie Gospodarki o obiegu zamkniętym.
Wydatki poniesione na działania edukacyjne nie mogą przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych projektu.
Nabór wniosków jest dwuetapowy.
Termin składania wniosków:
22 września 2020 (przyjmowanie koncepcji projektowych)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mfeog_klimat@nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Klimatu
mfeog@klimat.gov.pl

Ważne UPOWSZECHNIANIE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Wysokość wsparcia maks. 85%, min. 300 000 euro (1.313.640 zł) – maks. 1.000.000 euro (4.378.800 zł).
Budżet programu 13.136.400 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}