AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, TRANSPORT, ZASOBY LUDZKIE

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay
45.000.000 zł.
INTEGRACJA OSÓB Z POTRZEBAMI WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI
Celem naboru jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 45.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%,
– maks. 1.000.000 zł,
– maks. 2.000.000 zł (wnioski dotyczące uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 12-24 miesiące, od 1.09.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego:
– gminy,
– związki i porozumienia gmin,
– powiaty,
– związki i porozumienia powiatów.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja transportu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz niwelowanie barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Konkurs jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.
Cel: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Termin składania wniosków:
21 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/
Kontakt:  
door@pfron.org.pl

Ważne INTEGRACJA OSÓB Z POTRZEBAMI WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI
Wysokość wsparcia 100%, - maks. 1.000.000 zł, - maks. 2.000.000 zł (wnioski dotyczące uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).
Budżet programu 45.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}