AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Dofinansowanie przystosowania stanowiska pracy pracownika z niepełnosprawnością

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Wsparcie obejmuje zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: – maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenie za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,
– maksymalna kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wynosi 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Każdy pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie przystosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych obejmuje zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych – czyli tych kosztów, które nie zostałyby poniesione w przypadku zatrudnienia pracowników, którzy nie są osobami niepełnosprawnymi.
Opis:  
Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Koszty kwalifikowalne:
– zakup materiałów oraz wykonania robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie pomieszczeń zakładu w związku z przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– wytworzenie systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy środków trwałych w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika, który nie jest osobą niepełnosprawną,
– adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
– zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
– rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w punktach powyżej.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-przystosowania-stanowiska-pracy-pracownika-z-niepelnosprawnoscia
Kontakt:  
T: 0 800 889 777
sow_portal@pfron.org.pl

Ważne DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Wysokość wsparcia - maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenie za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej, - maksymalna kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wynosi 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}