EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Źródło: Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
3.000.000 zł.
DOTACJE NA DZIAŁAŁNOŚĆ UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH
Program oferuje dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1);
Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2);
Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3);
Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.000.000 zł, w tym:
– 2021: 1.500.000 zł,
– 2022: 1.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Maksymalna roczna wartość dotacji:
– Priorytet 2 = 250.000 zł,
– Priorytet 4 = 65.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną).
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła gospodyń wiejskich.
Wnioskodawcy nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
W celu współpracy przy realizacji działań możliwe jest tworzenie grup partnerskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Zadanie 1).
Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Zadanie 2).
Priorytet 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Zadanie 3).
Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Zadanie 4).
Opis:  
Organizatorem naboru wniosków jest Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cel: rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych, które:
– umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
– wpływają na rozwój społeczności lokalnych,
– są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.
Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych tylko w jednym Priorytecie lub ubieganie się równocześnie o realizację zadań
w ramach Priorytetu 2 i 4.
Termin składania wniosków:
29 października 2021 (Priorytety 2 oraz 4)
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
ul@niw.gov.pl
T: 601 901 327 (dni robocze, w godz. 10.00-14.00).

Ważne DOTACJE NA DZIAŁAŁNOŚĆ UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH
Wysokość wsparcia 100%, maks.: - 195.000 zł (priorytet 4), - 975 000 zł (priorytet 1 i 2), - 1.950.000 zł (priorytet 3).
Budżet programu 3.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}