ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Ciepłownictwo powiatowe

Obraz USA-Reiseblogger z Pixabay
230.046.586 zł.
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW CIEPŁOWNICZYCH Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM JST
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki lub dotacji na realizację przedsięwzięć polegających m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 230.046.586 zł, w tym:
– pożyczki = 155.844.827 zł,
– dotacje = 74.201.759 zł.
Wysokość wsparcia: – pożyczka -= 100%, 500.000 – 3.000.000 zł,
– dotacja = 50%.
Wkład własny: – pożyczka -= 0%,
– dotacja = 50%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno–bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW mocy zamówionej.
2. Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno–bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego musi być ujęta na imiennej liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym:
1. Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców.
2. Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody.
3. Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę.
4. Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.
5. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z biologicznych odpadów w tym osadów.
6. Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Termin składania wniosków:
do 17 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania alokacji środków
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-ii-wnioskow-2020-2022
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wiesław Jamiołkowski, T: 22 45 90 255
Radosław Bujaśkiewicz, T: 22 45 90  259

Ważne WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW CIEPŁOWNICZYCH Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM JST
Wysokość wsparcia - pożyczka -= 100%, 500.000 – 3.000.000 zł, - dotacja = 50%.
Budżet programu 230.046.586 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}