EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Szkoła z klimatem

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nfosigw.gov.pl.
125.000 zł.
KONKURS DLA MIEJSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne: jedną nagrodę główną w wysokości 100.000 zł oraz od dwóch do pięciu wyróżnień (każde po 5.000 zł).

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: maks. 125.000 zł.
Wysokość wsparcia: – nagroda główna: 100.000 zł;
– wyróżnienia: 2 do 5 wyróżnień po 5.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całej Polski.
Szkoły które biorą udział w konkursie muszą mieć siedzibę w mieście.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Nagroda główna przyznawana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego części, a także działań edukacyjnych w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły.
2. Wyróżnienie przyznawane jest szkole na działania edukacyjne w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cele:
1. Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku.
3. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków.
4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej.
5. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych.
Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPAmiejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy (zgodnie z uproszczonymi zasadami obowiązującymi miasta przystępujące do Porozumienia Burmistrzów i programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”), obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.
Oprócz nagrody głównej przewidziano wyróżnienia oraz upominki dla zwycięskich zespołów i opiekunów.
Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz konkursowy online zamieszczony na stronie internetowej konkursu.
Termin przesyłania prac konkursowych:
30 kwietnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem
Informacja o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń
Kontakt:  
http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/kontakt

Ważne KONKURS DLA MIEJSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Wysokość wsparcia - nagroda główna: 100.000 zł; - wyróżnienia: 2 do 5 wyróżnień po 5.000 zł.
Budżet programu 125.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}