AKTUALNE TEMATY

Trwa nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich w 2021 r.”

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.
Na realizację Programu w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 24 mln zł.
Celem Programu jest:
zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
edukacja patriotyczna poprzez sport;
przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.
W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2021 roku kwotę 24.000.000 zł.
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.
O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 31 grudnia 2020 r.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 18 marca 2021 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}