POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Obraz Krzysztof Niewolny z Pixabay
PROMOCJA IDEI FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Celem konkursu jest promocja idei funduszu sołeckiego.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może wziąć udział ?  
Sołectwa, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.
Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%.
Zgłoszenie w imieniu sołectwa może dokonać:
– sołtys,
– członek rady sołeckiej,
– wójt/burmistrz.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Konkurs jest realizowany we współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”.
Cel: promocja idei funduszu sołeckiego.
Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie  rozwoju  obszarów wiejskich.
2. Przekazanie adresatom/uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach  w ramach funduszu sołeckiego.
3. Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.
4. Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
5. Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności.
6. Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego.
7. Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.
Z każdego sołectwa można zgłosić tylko 1 projekt.
Z każdej gminy można zgłosić kilka projektów.
Kryteria oceny:
1. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi (0-25 pkt).
2. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu (0-18 pkt).
3. Długofalowe oddziaływanie projektu (0-10 pkt).
4. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej (0-15 pkt).
5. Oryginalność, innowacyjność projektu (0-17 pkt).
6. Wkład własny sołectwa (0-15 pkt).
Termin składania wniosków:
8 lutego 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o konkursie
Kontakt:  
Grażyna Sędziak
T: 797 901 112 (zawsze po 14.00)
biuro@wss.konin.pl

Ważne PROMOCJA IDEI FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}