BEZPIECZEŃSTWO, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Wsparcie gmin popegeerowskich

Źródło: MSWiA, gov.pl.
250.000.000 zł.
WSPARCIE DLA GMIN POPEGEEROWSKICH
Program przewiduje wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 250.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 50.000 – 5.000.000 zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: Nie wskazano ostatecznego terminu na wydatkowanie środków przez gminy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty.
Dofinansowanie może być przyznane w szczególności na:
1. Budowę, rozbudowę lub przebudowę:
–  kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej;
–  dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych;
–  centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego;
–  świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich.
2. Modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizację budynków.
3. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Preferowane są inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Jedna gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje.
Wnioski wstępne należy składać do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Wnioski w będą opiniowane przez właściwe oddziały terytorialne KOWR – w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y.
Po zaopiniowaniu wniosku, właściwy oddział terenowy KOWR odsyła wniosek wraz z opinią do gminy.
Następnie gmina składa kompletny wniosek (zawierający opinię KOWR) do właściwego wojewody.
Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków.
Termin składania wniosków:
12 lutego 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popegeerowskich
Kontakt:  
kontakt@mswia.gov.pl

Ważne WSPARCIE DLA GMIN POPEGEEROWSKICH
Wysokość wsparcia 100%, 50.000 – 5.000.000 zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku).
Budżet programu 250.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}