PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

23.000.000 euro.
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Program przewiduje granty na projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak:
1. Ochrona praw człowieka.
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Działania realizowane w ramach projektów mogą być prowadzone na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 23.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: – mały grant =6 000 – 23 000 EUR;
– duży grant = 23 001 – 84 000 EUR.
Wkład własny:
Czas trwania projektu: – od 6 do 18 miesięcy (mały grant);
– od 12 do 24 miesięcy (duży grant).
Partner zagraniczny: TAK (nieobowiązkowe).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń.
2. Spółdzielnie socjalne.
3. Spółki non-profit.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.
Wnioskodawcy muszą spełniać następujące kryteria:
1. Są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. W momencie składania wniosku o dotację są zarejestrowani od co najmniej 6 miesięcy w przypadku ubiegania się o mały grant lub 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o duży grant.
3. Przed podpisaniem umowy dotacyjnej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy lub za ostatnie 12 miesięcy.
4. Są niezależni od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.
W ramach Programu składać wnioski i realizować projekty mogą organizacje pozarządowe samodzielnie lub w partnerstwach z innymi podmiotami z kraju i zagranicy.
Partnerami organizacji pozarządowych realizujących projekty mogą zostać:
– inne organizacje pozarządowe,
– instytucje publiczne (m.in.: samorządy, szkoły, biblioteki),
– firmy prywatne z Polski lub z zagranicy.
Partnerami mogą być też grupy nieformalne z Polski, jednak nie ma możliwości przekazania im środków finansowych (koszty związane z ich udziałem pokrywają grantobiorcy – liderzy projektów).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące następujących obszarów tematycznych:
1. Ochrona praw człowieka.
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Działania realizowane w ramach projektów mogą być prowadzone na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).
Opis:  
Program jest realizowany przez konsorcjum złożone z następujących organizacji:
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
– Fundacja Edukacja dla Demokracji,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Liderem konsorcjum zarządzającym programem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL).
Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG.
Partnerstwo projektowe może więc mieć zarówno charakter lokalny czy regionalny, jak i krajowy czy międzynarodowy.
Partnerstwa międzynarodowe można zawiązać z podmiotami z:
– Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu);
– innych Państw-Beneficjentów, czyli 14 krajów, w których tak jak w Polsce realizowany jest Program Aktywni Obywatele (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier);
– państw ościennych: Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.
Termin składania wniosków:
17 maja 2021 (I konkurs)
początek 2022 (II konkurs)
II połowa 2022 (konkurs na projekty o charakterze interwencyjnym)
Źródło / Więcej informacji:  
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkursy
Kontakt:  
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/kontakt

Ważne ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Wysokość wsparcia - mały grant =6 000 - 23 000 EUR; - duży grant = 23 001 - 84 000 EUR.
Budżet programu 23.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}