AKTUALNOŚCI

Rusza nabór do programu NOWE FIO!

Źródło: Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, gov.pl.
Organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie NOWEFIO 2021. Budżet programu został zwiększony o 1/3 i od 2021 roku wyniesie 80 mln zł rocznie.
Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Wnioski o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
Priorytet 1. (regrantingowy): Mikro-inicjatywy, który składa się z dwóch ścieżek: Regrantingu Wojewódzkiego oraz Regrantingu Tematycznego i Regionalnego.
Maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regranting Tematyczny i Regionalny wynosi 1,5 mln zł (500 000 zł/rok). Natomiast maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regrantingu Wojewódzkiego uzależniona jest od danego województwa.
Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. W tym priorytecie można ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 300 tys. zł.
Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 tys. zł.
Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich. W tym Priorytecie można ubiegać się o dotację w wysokości do 400 tys. zł.
Najważniejsze informacje:
– jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1 (regranting), w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
– nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
– termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00;
– projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.;
– maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie);
– wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej operatora programu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Szczegółowe pytania na temat Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 08-29 marca 2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl

Źródło: Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}