1,1 C
Warszawa
wtorek, 29 listopada, 2022

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
76.800.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
– Priorytety 2 oraz 3: min. 50.000 zł – maks. 300.000 zł.
– Priorytet 4: min. 150.000 zł – maks. 400.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1.03.2023 – 31.12.2025.
Priorytety 2 oraz 3: min. 6 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła gospodyń wiejskich.
6. Ochotnicze straże pożarne.
7. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zakres działań możliwych do zrealizowania obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.
Realizowane zadania muszą być ujęte w ramach trzech, następujących priorytetów:
Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. W ramach niniejszego priorytetu wspierana jest aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. Realizowane projekty powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).
Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.
Opis:
Instytucją Zarządzającą Rządowym Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO) jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).
Cel: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków: 
14 listopada – 12 grudnia 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt
T: 601-901-285, pn.-pt., godz. 10:00-15:00
email:

Temat: GRANTY DLA SEKTORA OBYWATELSKIEGO
Wysokość wsparcia: 100%, Priorytety 2 oraz 3: min. 50.000 zł – maks. 300.000 zł. Priorytet 4: min. 150.000 zł – maks. 400.000 zł.
Budżet programu: 76.800.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze