INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA

Konwersja cyfrowa domów kultury

Źródło: Narodowe Centrum Kultury, nck.pl.
GRANTY DLA DOMÓW KULTURY I BIBLIOTEK
W ramach projektu przewidziano kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.
Wnioski o wsparcie mogą składać:
1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKDNiS oraz jednostki samorządu terytorialnego.
2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
Preferowane są wnioski złożone przez podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50.000 mieszkańców położonych ponad 50 km od dużych ośrodków miejskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA (szkolenia)
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%, min. 80.000 zł – maks. 200.000 zł.
Wnioskodawca ma możliwość zadeklarowania we wniosku przychodów lub wkładu własnego (finansowego lub niepieniężnego).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 01.07.2021 – 30.06.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKDNiS i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
Instytucja wnioskująca o wsparcie musi prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową projektu grantowego.
Preferowane są wnioski złożone przez podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50.000 mieszkańców położonych ponad 50 km od dużych ośrodków miejskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Operatora.
2. Doposażenie jednostki.
W ramach niniejszego komponentu można zakupić:
– podstawowy sprzęt komputerowy umożliwiający używanie internetu i narzędzi on-line do prowadzenia statutowej działalności jednostki;
– sprzęt komputerowy, niezbędne oprogramowanie i licencje oraz zakup usług informatycznych umożliwiających wykorzystanie narzędzi cyfrowych w edukacji kulturalnej i animacji kultury;
– środki trwałe, niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje oraz zakup usług informatycznych niezbędnych do zapewnienia możliwości udziału w działaniach beneficjenta osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT w realizacji projektów animacyjnych lub z zakresu edukacji kulturalnej.
W ramach przedsięwzięć planowanych do realizacji należy wskazać zakres działań, które – odpowiednio do zakresu zaistniałych negatywnych skutków COVID-19 – przyczynią się do ich znoszenia lub przeciwdziałania im w przyszłości.
Opis:  
Operatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.
Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC).
Cel: wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.
Termin składania wniosków:
10 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
Jakub Kucharczyk
T: +48 22 350 95 71
konwersjacyfrowa@nck.pl

Ważne GRANTY DLA DOMÓW KULTURY I BIBLIOTEK
Wysokość wsparcia 100%, min. 80.000 zł – maks. 200.000 zł. Wnioskodawca ma możliwość zadeklarowania we wniosku przychodów lub wkładu własnego (finansowego lub niepieniężnego).
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}