AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, TURYSTYKA, ZASOBY LUDZKIE

Dostępność ponad barierami

Obraz adamtepl z Pixabay
10.000.000 zł.
DOSTĘPNOŚĆ TURYSTYKI I REKREACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Konkurs przewiduje wsparcie projektów mających na celu poprawę poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej, dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 1.000.000 zł – maks. 2.000.000 zł, do 75%.
Wkład własny: min. 25% (wkład własny finansowy).
Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (instytucje kościelne, stowarzyszenia i związki JST, kluby sportowe), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez co najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2. Publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe.
3. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.
Uprawnieni wnioskodawcy mogą składać wniosek w partnerstwie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mające na celu poprawę poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej, dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.
Projekty mają dotyczyć takich zadań jak:
1. Zwiększenie poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową.
2. Wsparcie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację.
3. Wsparcie działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku.
4. Poprawa dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.
Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku ww. zadań.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel: rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.
Koszty kwalifikowalne:
1. Dostosowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
2. Zapewnienie właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego.
3. Dostosowanie oferty turystyczno-rekreacyjnej.
Każdy wnioskodawca zobowiązany jest, w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu grantowego, do objęcia wsparciem w ramach wprowadzonych dostępności co najmniej 200 osób z niepełnosprawnościami.
Termin składania wniosków:
2 sierpnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
https://www.pfron.org.pl/kontakt

Ważne DOSTĘPNOŚĆ TURYSTYKI I REKREACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Wysokość wsparcia min. 1.000.000 zł – maks. 2.000.000 zł, do 75%.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • MŚP
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}