AKTUALNOŚCI

Rząd podzielił środki na programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski

Rząd zatwierdził podział Funduszy Europejskich przeznaczonych na międzynarodowe programy Interreg 2021-2027 w ramach “Europejskiej Współpracy Terytorialnej”. Łączna pula dla Polski na programy Interreg 2021-2027 (transgraniczne i transnarodowe) wynosi 567,5 mln euro.
Interreg 2021-2027 z udziałem Polski będą finansować projekty przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym, w takich dziedzinach jak:
– współpraca instytucji i obywateli,
– ochrona środowiska,
– wsparcie kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym,
– rozwój mobilności, konkurencyjność przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, badania i rozwój, inteligentne specjalizacje, edukacja i bezpieczeństwo (dostępne w niektórych programach Interreg 2021-2027).
W latach 2021-2027 Polska będzie uczestniczyć w 15 programach Interreg.
Budżet przeznaczony na poziomie unijnym na programy Interreg 2021-2027 stanowi 2,4 proc. całego budżetu polityki spójności UE na lata 2021-2027 i wynosi 8,15 mld euro. Z tej puli Komisja Europejska przydziela każdemu państwu członkowskiemu środki na współpracę transgraniczną i transnarodową. Podział środków między państwa członkowskie opiera się na kryterium liczby ludności w regionach objętych współpracą. Następnie państwa członkowskie dzielą środki pomiędzy programy Interreg, w których uczestniczą.
Łączna pula dla Polski na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021-2027 wynosi 567,5 mln euro (ceny bieżące), w tym:
– współpraca transgraniczna: 446,8 mln euro,
– współpraca transnarodowa: 120,7 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}