EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, TRANSPORT, TURYSTYKA, WODOCIĄGI I KANALIZACJA, ZDROWIE

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

20.000.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
Celem programu jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki. Największą szansę na dofinansowanie mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy też inwestycje w gospodarowanie odpadami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 20.000.000.000 zł (I nabór).
Wysokość wsparcia: – priorytet 1: maks. 95% wartości inwestycji,
– priorytet 2: maks. 90% wartości inwestycji,
– priorytet 3: maks. 85% wartości inwestycji,
– priorytet 4: maks. 80% wartości inwestycji.
Wkład własny: – priorytet 1: min. 5% udziału własnego,
– priorytet 2: min. 10% udziału własnego,
– priorytet 3: min. 15% udziału własnego,
– priorytet 4: min. 20% udziału własnego.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania inwestycyjne w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej priorytetowych.
Priorytet 1:
1. Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej.
2. Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni.
3. Budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego.
4. Budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego.
5. Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja.
6. Odnawialne źródła energii.
Priorytet 2:
1. Tabor z napędem zeroemisyjnym.
2. Budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego.
3. Budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej.
4. Budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej.
5. Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych.
6. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych.
7. Innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce.
8. Rewitalizacja obszarów miejskich.
9. Budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.
10. Budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej.
Priorytet 3:
1. Budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej.
2. Budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni.
3. Budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej.
4. Budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego.
5. Tabor transportu kolejowego.
6. Tabor transportu tramwajowego.
7. Tabor z napędem niskoemisyjnym.
8. Budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej.
9. Gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie.
10. Budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego.
11. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej.
12. Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej.
13. Rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych.
Priorytet 4:
1. Tabor zbiorowego transportu drogowego.
2. Tabor zbiorowego transportu wodnego.
3. Budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej.
4. Budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości.
5. Budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych.
6. Inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Opis:  
Organizatorem naboru wniosków jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Cel: dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki.
JST/związek JST może złożyć maks. 3 wnioski o dofinansowanie w jednej edycji naboru:
– pierwszy wniosek nie ma kwotowego ograniczenia,
– kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 30 mln złotych,
– kwota trzeciego nie może przekroczyć 5 mln zł.
Sposób wypłacania dofinansowania:
1. W przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji.
2. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).
Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu dostępne będą dwa okna płatnicze.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
październik 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o I naborze wniosków
Informacja o przedłużeniu I naboru wniosków
Kontakt:  
https://www.bgk.pl/polski-lad#c20425

Ważne DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
Wysokość wsparcia - priorytet 1: maks. 95% wartości inwestycji, - priorytet 2: maks. 90% wartości inwestycji, - priorytet 3: maks. 85% wartości inwestycji, - priorytet 4: maks. 80% wartości inwestycji.
Budżet programu 20.000.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}