AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE

POWER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

18.346.000 zł.
dotacje na szkolenia dotyczące pieczy zastępczej
Program ma na celu szkolenia i podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej a także służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty w ramach każdego z makroregionów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 18.346.000 zł (szkolenia kadr systemu wsparcia).
Wysokość wsparcia: maks. 97%.
Wkład własny: min. 3%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane.
2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
3. Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.
4. Organizacje pozarządowe.
5. Podmioty ekonomii społecznej.
6. Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
7. Samorząd gospodarczy i zawodowy.
8. Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER.
9. Uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym.
10. Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
11. Przedsiębiorcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej.
2. Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cel: szkolenia i podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań, zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.
Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty w ramach każdego z makroregionów.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00118
Kontakt:  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
T: 22 461 63 04, 22 461 63 05
kontakt@efs.mrpips.gov.pl

 


Ważne dotacje na szkolenia dotyczące pieczy zastępczej
Wysokość wsparcia maks. 97%.
Budżet programu 18.346.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
 • dotacja