BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Strzelnica w powiecie 2022

GRANTY NA BUDOWĘ STRZELNIC
W ramach konkursu można uzyskać dotacje na budowę strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 80%, 1.500.000 – 5.000.000 zł.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: od dnia ogłoszenia konkursu do 31.12.2022 (dopuszcza się finansowanie zadania już rozpoczętego).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji, proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.
Priorytetowo są traktowane zadania związane z:
1. Budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym.
2. Budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych.
3. Budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały wojsk Obrony Terytorialnej.
4. Budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności oddziały przygotowania wojskowego oraz uczestniczące w programie wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.
Zakres zadań, które mogą być dofinansowane z dotacji obejmuje:
1. Roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi.
2. Pierwsze wyposażenie strzelnicy.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.
Cele:
1. Rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej (SZRP).
2. Umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, ‘które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego).
3. Aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem.
4. Umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i dofinansowanie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy SZRP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.
Ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów.
jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2033, w tym na cele budowlane.
Termin składania wniosków:
15 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Ministerstwo Obrony Narodowej
Zespół do spraw Systemu Kształcenia i Szkolenia Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem
T: 261 877 730, 261 877 732 oraz 261 877 737

Ważne GRANTY NA BUDOWĘ STRZELNIC
Wysokość wsparcia maks. 80%, 1.500.000 – 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}