OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Konkurs grantowy na projekty interwencyjne

542. 070 euro.
GRANTY INTERWENCYJNE
Dofinansowanie można uzyskać na działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.
Projekty muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:
1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 542. 070 euro, w tym:
– I tura = 216.828 euro;
– II tura = 325,242 euro.
Wysokość wsparcia: 6.000 – 15.000 euro, 100%.
Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 euro (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).
Wkład własny: 0% (wkład własny nie jest obowiązkowy).
Czas trwania projektu: 3-8 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK (nieobowiązkowy)
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe.
2. Fundacje.
3. Związki stowarzyszeń.
4. Spółdzielnie socjalne (tylko jeżeli jej członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne).
5. Spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
6. Koła gospodyń wiejskich.
7. Kościelne osoby prawne.
Wnioskodawcy mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.
Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy.
Projekty muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:
1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
Priorytetowo są traktowane projekty dotyczące tematów o znaczeniu szczególnym w Programie, tj.:
Obszar 1:
– działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/ uchodźczyniami;
– działania wspierające osoby LGBT+;
– działania antydyskryminacyjne.
Obszar 2:
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Obszar 3:
– działalność strażnicza;
– partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.
Opis:  
Nabór wniosków jest realizowany w ramach Funduszu Regionalnego Programu Aktywni Obywatele.
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider),
– Fundacja Edukacja dla Demokracji,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.
Wniosek otrzymuje dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej, jeśli opisany w nim projekt w istotnej części dotyczy tematu o znaczeniu szczególnym w wybranym obszarze wsparcia.
W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:
Termin składania wniosków:
30 grudnia 2021 (I tura)
Nabór wniosków jest podzielony na następujące okresy:
– do 20.09.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021);
– 21.09-20.10.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021);
– 21.10-20.11.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 23.12.2021);
– 21.11-20.12.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022);
– 21-30.12.2021 do godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 28.02.2022).
Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 2022 a II kwartałem 2023
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/kontakt

Ważne GRANTY INTERWENCYJNE
Wysokość wsparcia 6.000 – 15.000 euro, 100%. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 euro (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).
Budżet programu 542. 070 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}