AKTUALNOŚCI

Nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) ogłosiła nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI). Nowy nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR zostanie uruchomiony 8 października br. Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.
Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.
W porównaniu do konkursu nr 4, obecny konkurs nie będzie podzielony na rundy, będzie miał charakter otwarty. Nowością będzie również informowanie każdego dnia roboczego po godz. 10.00 przez ARP S.A. na stronie internetowej Projektu, o liczbie Wniosków, jakie wpłynęły do ARP S.A. za pośrednictwem systemu ISOP lub poczty elektronicznej i wartości wnioskowanego dofinansowania, wg stanu na godzinę 23.59 dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień opublikowania informacji.
Takie działanie m.in. podyktowane jest faktem że ARP S.A. może zawiesić nabór w przypadku, gdy wartość wnioskowanego dofinansowania liczona na podstawie złożonych wniosków przekroczy 150% środków przeznaczonych na Konkurs. Oczywiście, o zawieszeniu naboru Wniosków ARP S.A. informuje na stronie internetowej Projektu ARP S.A. z wyprzedzeniem 2 dni kalendarzowych, tak aby przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek w generatorze ISOP (Informatyczny System Obsługi Projektów).
Kompletność dokumentacji na etapie oceny formalnej
Ocena formalna wniosku dokonywana jest dwustopniowo.
W pierwszej kolejności (w ramach I stopnia oceny formalnej) dokonywana jest wstępna analizy polegająca na:
– weryfikacji zgodności opisu Technologii zawartego we Wniosku z definicją Technologii zawartą w Regulaminie,
– sprawdzeniu, czy wraz z Wnioskiem przedłożono co najmniej następujące załączniki:
a. Opinia o innowacyjności,
b. Część finansowa Wniosku,
c. Wycena lub Uzasadnienie ceny Technologii,
d. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryterium MŚP,
e. Umowa warunkowa
oraz czy ww. załączniki są kompletne;
– spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis
Negatywna ocena formalna I stopnia skutkuje odrzuceniem Wniosku, bez wzywania Wnioskodawcy do jego uzupełnienia. Oznacza to, że w przypadku niezłożenia ww. załączników (od a do e) Wniosek zostaje odrzucony.
II stopień to pogłębiona ocena formalna Wniosku, w ramach której dokonuje się weryfikacji spełnienia przez Projekt oraz przez Wnioskodawcę wszystkich kryteriów określonych w Przewodniku po kryteriach oraz analizy prawnej Umowy warunkowej i Wniosku.
W ramach oceny formalnej II stopnia możliwe jest dokonanie uzupełnienia Wniosku w odpowiedzi na wezwanie ARP S.A.
W konkursie nadal będą udzielane granty w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy:
– regionalnej pomocy inwestycyjnej
albo
– pomocy de minimis.
Poziom wsparcia w obu formach będzie wynosić maksymalnie 70 proc.

Wprowadzenie listy rankingowej
Na Liście rankingowej umieszczane będą projekty ocenione pozytywnie w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów, co oznacza, że im więcej punktów otrzyma projekt w toku oceny, tym ma większe szanse na uzyskanie dofinansowania.
W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na Konkurs ARP S.A. podzieli Wnioski umieszczane na Liście rankingowej na Wnioski kwalifikujące się do dofinansowania oraz Wnioski poniżej progu punktowego kwalifikującego do dofinansowania („Lista rezerwowa”).
W przypadku braku możliwości dofinansowania wszystkich Wniosków, które otrzymały taką samą liczbą punktów zastosowane zostanie kryterium pierwszeństwa, co oznacza, że dofinansowaniem zostaną objęte te Wnioski, które zostały złożone wcześniej.
Dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku
W ramach Konkursu możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów w ramach czterech kryteriów punktowych premiujących, które mają wpływ na umiejscowienie Wniosku na Liście rankingowej.
W ramach oceny formalnej II stopnia mogą zostać przyznawane dodatkowe punkty za:
– posiadanie funkcjonującego działu badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy przez okres co najmniej 1 roku przed dniem złożenia Wniosku, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu od co najmniej jednego roku;
– poniesienie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych nakładów na działalność innowacyjną o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym.
Z kolei w ramach oceny innowacyjności (na etapie oceny merytorycznej) zostaną przyznawane punkty w dwóch kryteriach:
– za poziom gotowości technologicznej planowanego do zakupienia rozwiązania,
– za skalę innowacyjności definiowaną poprzez ramy geograficzne oraz czasowe obecności danego rozwiązania (innowacji) na rynku.
Do każdego projektu przydzielany jest Broker Technologii, który wspiera przedsiębiorstwoBiorcę Technologii do momentu złożenia wniosku.
Brokerzy wstępnie weryfikują pomysł transferu technologii, odpowiadają na pytania związane z wnioskiem, doradzają w obszarze wyboru KIS-ów. Dodatkowo, wspierają również Dawców/Dostawców Technologii w rozmowach z Biorcą Technologii. Doradzają także obydwu stronom transakcji w procesie transferu technologii.
O zaangażowaniu Brokerów świadczą opinie firm oraz osób, które uzyskały już granty na transfer technologii. Ze wspomnianymi opiniami można zapoznać się na stronie projektu w zakładce Baza Wiedzy.
Więcej informacji można znaleźć w prezentacji zamieszczonej tutaj.
Dokumentacja konkursu jest dostępna w zakładce granty na transfer technologii.
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować do ARP S.A. na adres poczty elektronicznej: soi@arp.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu infolinii: (22) 695 37 38 w godz. 8.00-13.00; (22) 695 36 87 w godz. 13.00-16.00.
Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia br. lub do wcześniejszego wyczerpania alokacji.
Opis naboru wniosków na naszej stronie internetowej znajduje się tutaj.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}