AKTUALNOŚCI

Trwa druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY

Źródło: Fundacja Santander, fundacja.santander.pl.
Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym. Organizatorami projektu są UNICEF Polska oraz Fundacja Santander Bank Polska.
Cele projektu to:
– kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
– zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
– budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą,
– wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.
W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym.
Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, edukacja, kultura i rozrywka. Są to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie.
Dysponując dodatkowymi funduszami, będą mogli urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. Zaangażowane placówki będą mogły starać się o dofinansowanie przygotowanego przez uczniów projektu.
ETAPY PROJEKTU
Część 1 (obowiązkowa) projektu – praca projektowa – stworzenie w szkole grupy/grup projektowych, które pod okiem koordynatora wypracują pomysł na realizację projektu społecznego w minimum jednym z dwóch zaproponowanych obszarów tematycznych. Opracowane przez uczniów projekty zostaną następnie przez nich zrealizowane. Społeczne projekty uczniowskie mogą służyć środowisku szkolnemu, bądź lokalnej społeczności.
Część 2 (dodatkowa) projektu – konkurs grantowy Fundacji Santander na dofinansowanie uczniowskiego projektu społecznego. Każda szkoła będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie jednego, wybranego przez uczniów projektu. Aplikacja może dotyczyć rozwinięcia działań podjętych przez Uczniów w obowiązkowej części lub zupełnie nowego projektu społecznego.
W II edycji projektu macie szansę zaplanować zdecydowanie szersze działania – do wyboru granty w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. zł. Dofinansowania zostaną przyznane placówkom, których wnioski otrzymają najwyższe oceny według kryteriów zdefiniowanych w Regulaminie.
Szczegóły dotyczące przebiegu i realizacji projektu, dokładna procedura aplikacji w konkursie grantowym opisane zostały w Regulaminie Projektu.
Wszyscy koordynatorzy, którzy zarejestrują placówkę do udziału w projekcie, otrzymają dostęp do unikalnych materiałów dydaktycznych, dostępnych na stronie UNICEF Polska, umożliwiających przeprowadzenie działań. W przewodniku metodycznym znajdują się:
– informacje na temat metody projektowej w pracy z uczniami,
– wskazówki metodyczne jak zorganizować i kierować pracą młodzieżowej grupy zadaniowej,
– prezentację 2 obszarów tematycznych (ekologia i edukacja/kultura/rozrywka) wraz z przykładowymi inspiracjami projektów społecznych do zaadaptowania.
Każda placówka edukacyjna, która weźmie udział w części obowiązkowej projektu, będzie miała możliwość ubiegania się o grant Fundacji Santander w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys. lub nawet 15 tys. złotych.
Każda placówka, która zrealizuje obowiązkowe elementy projektu, otrzyma dyplom potwierdzający udział w projekcie „TO(działa)MY!”, a Koordynatorzy imienne zaświadczenia. Placówki, które przystąpią do części dodatkowej projektu i przygotują aplikację o grant, otrzymają Certyfikat Placówki Wspierającej Zaangażowanie Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Certyfikat otrzymają wszystkie placówki, biorące udział w konkursie grantowym, bez względu na wynik.
Rejestracja odbywa się na stronie internetowej UNICEF Polska.
Ostateczny termin rejestracji upływa 31 października 2021 r.

Źródło: Fundacja Santander, fundacja.santander.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}