AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Dostępny Samorząd – granty

Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay
84.699.994,87 zł.
GRANTY NA POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.
Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), które nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 84.699.994,87 zł.
Wysokość wsparcia: – 100% gdy grant wynosi do 100.000 zł;
– 80% kwoty grantu, gdy wynosi on od 100.001 zł do 250.000 zł (granty na a dostosowania architektoniczne o większej skali).
Wkład własny: – 0%, gdy grant wynosi maks. 100.000 zł;
– co najmniej 20% kwoty grantu, gdy wynosi on od 100.001 zł do 250.000 zł (granty na a dostosowania architektoniczne o większej skali).
Czas trwania projektu: do 30 września 2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), które nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych.
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
5. Zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
6. Obsługa osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
7. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
8. Zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
9. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku.
Jeden wniosek może objąć działania związane z poprawą dostępności usług nawet w kilku jednostkach organizacyjnych.
Opis:  
Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Cel: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W ramach projektu przewiduje się przyznanie:
– 520 grantów w wysokości maksymalnej 100.000 zł;
– 100 grantów, przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250.000 zł.
Koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu są kosztami kwalifikowalnymi.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
IV kwartał 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o programie
Kontakt:  
Dane kontaktowe

Ważne GRANTY NA POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH
Wysokość wsparcia - 100% gdy grant wynosi do 100.000 zł; - 80% kwoty grantu, gdy wynosi on od 100.001 zł do 250.000 zł (granty na a dostosowania architektoniczne o większej skali).
Budżet programu 84.699.994,87 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}