AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Sięgamy po sukces

Obraz Richard (Dick) Kaufman z Pixabay
150.000.000 zł.
GRANTY NA REHABILITACJĘ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Konkurs umożliwia dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Realizowane projekty mogą mieć charakter lokalny, regionalny, ponadregionalny albo ogólnopolski.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 150.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – kierunki pomocy 1 oraz 3 = 90%;
– kierunek pomocy 2 = 99%.;
– kierunki pomocy 4 oraz 5 = 80%;
– – kierunek pomocy 6 = min. 60%.
Wkład własny: – kierunki pomocy 1 oraz 3 = min. 10%;
– kierunek pomocy 2 = min. 1%.;
– kierunki pomocy 4 oraz 5 = min. 20%;
– – kierunek pomocy 6 = min. 40%.
Dopuszczalny jest wkład finansowy lub osobowy:
– w przypadku kierunków pomocy 1 oraz 3 do 5% kosztów kwalifikowalnych);
– w przypadku kierunków pomocy 4 oraz 5 do 10% kosztów kwalifikowalnych);
– w przypadku kierunku pomocy 6 do 20% kosztów kwalifikowalnych).
Czas trwania projektu: 1.01.2022 – 31.03.2023.
Projekty wieloletnie:
1.01.2022 – 31.03.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła gospodyń wiejskich.
6. Kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z o.o. non-profit działające na podstawie przepisów ustawy i sporcie.
Dodatkowe warunki składania wniosków:
1) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących treningów sportowych oraz wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
3) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z wyjątkiem sytuacji, gdy organizacja składa tzw. wniosek wspólny.
Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w ramach konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej wysokości 100.000 zł, z tym że jeżeli projekt dotyczy kierunku pomocy 3 maksymalna kwota dofinansowania o przyznanie której może ubiegać się ww. Wnioskodawca wynosi 50.000 zł;
4) zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł – w przypadku wniosków dotyczących kierunku pomocy 6.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:
– kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
– kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
– kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
– kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
– kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
– kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym albo ogólnopolskim.
Realizacja projektu lokalnego obejmuje beneficjentów ostatecznych z jednego powiatu (z jednej lub kilku gmin) danego województwa.
Realizacja projektu regionalnego obejmuje beneficjentów ostatecznych z co najmniej dwóch powiatów danego województwa.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy.
Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
Termin składania wniosków:
7 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
https://www.pfron.org.pl/kontakt/

Ważne GRANTY NA REHABILITACJĘ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Wysokość wsparcia - kierunki pomocy 1 oraz 3 = 90%; - kierunek pomocy 2 = 99%.; - kierunki pomocy 4 oraz 5 = 80%; - - kierunek pomocy 6 = min. 60%.
Budżet programu 150.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}