DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (nabór tematyczny PKD i RHD)

GRANTY NA PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA (+ możliwość uzyskania zaliczki)
Wysokość wsparcia: Min. 10.000 zł, do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500.000 zł, w przypadku wnioskodawców wymienionych w punkcie 1 oraz 200.000 zł, w przypadku podmiotów określonych w punkcie 2.
Wnioskodawcy mogą uzyskać zaliczkę. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: do 30.06.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:
– podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
– podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
– nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
– zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
– posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
2. Rolnicy lub małżonkowie rolników:
– wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
– podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
– nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
– zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
– posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Koszty:
1. Zakupu (wraz z instalacją):
a) maszyn lub urządzeń do:
– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
– przetwarzania produktów rolnych,
– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
– przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu;
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.
2. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych):

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych;
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.
3. Zakupu środków transportu:
a) niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
b) służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
c) wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych;
d) w postaci cystern, silosów, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.
4. Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
– kosztorysów,
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
– przygotowania biznesplanu,
– sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór wniosków jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
“Koszty budowlane” są kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia.
Zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc (nie dotyczy podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach rolniczego handlu detalicznego):
10.11.Z:
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tych rozporządzeniach.
10.12.Z: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tych rozporządzeniach.
10.13.Z: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.
10.31.Z: Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków.
10.32.Z: Produkcja soków z owoców i warzyw.
10.39.Z: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.
10.41.Z: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych.
10.51.Z: Przetwórstwo mleka i wyrób serów.
10.61.Z: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż.
10.62.Z: Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię.
10.83.Z: Przetwórstwo herbaty i kawy – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin.
10.89.Z: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj.
10.89.Z: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu.
10.91.Z: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich.
10.92.Z: Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych.
11.01.Z: Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia.
11.02 Z: Produkcja win gronowych.
11.03.Z: Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych.
13.10.D: Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej.
20.14.Z: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia.
52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych.
Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.
Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego:
– produkty pochodzenia niezwierzęcego;
– przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne;
– przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki warzywne, inne;
– przetwory z owoców i warzyw, w tym soki;
– przetwory z warzyw i grzybów;
– przetwory z orzechów;
– przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne;
– -koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy owocowe, inne;
– oleje;
– mleko surowe albo mleko surowe i siara;
– surowa śmietana;
– jaja od drobiu;
– jaja od ptaków bezgrzebieniowych;
– produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele;
– świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub produkowane z tego mięsa;
– surowe wyroby mięsne lub mięso mielone;
– świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone;
– świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone;
– produkty mięsne;
– produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie;
– produkty jajeczne.
Wniosek o przyznanie pomocy można składać:
– w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym dla miejsca realizacji operacji;
– w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP (usługi ARiMR na e-PUAP).
Termin składania wniosków:
28 stycznia 2022
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych w Centrali ARiMR
T: (22) 318-47-70, 800 38 00 84 (bezpłatna infolinia)

Ważne GRANTY NA PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH
Wysokość wsparcia Min. 10.000 zł, do 50 % kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500.000 zł, w przypadku wnioskodawców wymienionych w punkcie 1 oraz 200.000 zł, w przypadku podmiotów określonych w punkcie 2. Wnioskodawcy mogą uzyskać zaliczkę. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}