AKTUALNOŚCI

Program LIFE: Ponad 290 mln euro unijnego finansowania na projekty dotyczące przyrody, środowiska i działań w dziedzinie klimatu

Źródło: Komisja Europejska, ec.europa.eu.
Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycji o wartości ponad 290 mln euro na rzecz 132 nowych projektów w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu – LIFE. Dzięki wspomnianym środkom unijnym uruchomione zostaną inwestycje o łącznej wartości 562 mln euro, a projekty będą realizowane w niemal wszystkich państwach członkowskich.
Nowe projekty programu LIFE pomogą Europie stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r., przywrócić europejską różnorodność biologiczną do 2030 r., a także przyczynią się do ekologicznej odbudowy gospodarki UE po pandemii COVID-19.
Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: „Kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej to prawdziwe kryzysy egzystencjalne. Nie mamy czasu do stracenia. Podczas konferencji COP26 w Glasgow uznano potrzebę przyspieszenia naszych działań jeszcze w tym dziesięcioleciu. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska dąży do ograniczenia emisji, odbudowy zasobów przyrodniczych i zapewnienia zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych. Możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy będziemy współpracować w różnych sektorach. Doskonałym przykładem tego są projekty LIFE: łączą obywateli, instytucje publiczne, przemysł i organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz klimatu i środowiska”.
W podobnym duchu wypowiedział się również europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius: „Powiązane ze sobą kryzysy zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia stanowią najważniejsze wyzwania naszych czasów. Aby im sprostać, musimy fundamentalnie zmienić nasze społeczeństwa i gospodarki, aby osiągnąć przyszłość neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, a także nauczyć się, jak żyć w zgodzie z ograniczeniami naszej planety. Projekty programu LIFE pokazują, jak można to osiągnąć. Jako realne przykłady wynikającej ze współpracy europejskiej wartości dodanej, projekty te mają ogromne znaczenie w praktyce”.
W ramach tego nowego pakietu Komisja przeznaczyła około 223 mln euro na projekty dotyczące środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska.
Komisja zainwestuje również ponad 70 mln euro w różne projekty w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji.
Przykłady projektów z całej Europy
W ramach dużego projektu międzynarodowego zostaną odtworzone zniszczone torfowiska w Belgii, Niemczech, Irlandii, Niderlandach i w Polsce. Przewidziane skutki obejmują ponowne pochłanianie przez torfowiska dwutlenku węgla, przyczyniając się tym samym do wypełnienia unijnej ambicji, by do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.
Dzięki projektowi podniesie się również poziom wód gruntowych, a na mocy unijnej dyrektywy ptasiej i siedliskowej wzrośnie ochrona gatunków i siedlisk.
W ramach innego projektu włoscy kucharze, poprzez kampanie uświadamiające, komunikacyjne i edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i innych osób, będą promowali diety przyjazne dla klimatu, pożywne, przystępne cenowo i ograniczające marnowanie żywności.
Projekt ten przyczynia się między innymi do realizacji strategii „Od pola do stołu”, planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.
Poprzez ograniczenie liczby osobników ginących z powodu infrastruktury elektroenergetycznej, bułgarski zespół projektowy będzie chronił populacje gatunków ptaków zarówno w okresie lęgowym, zimowania, jak i migracji. Zespół wyznaczy najbardziej niebezpieczne napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia i zastąpi je podziemnymi kablami na najważniejszych odcinkach. Projekt ten przyczynia się do wdrożenia unijnej dyrektywy ptasiej w terenie.
Polski projekt wykaże, że możliwe jest wykorzystanie energii odnawialnej do chłodzenia budynków użyteczności publicznej, a w ramach projektu z Francji powstanie innowacyjny system optymalizacji wykorzystania zasobów i odzyskiwania odpadów z lokalnych robót budowlanych i publicznych. Oba projekty wspierają unijną falę renowacji, zapoczątkowaną w październiku ubiegłego roku.
Dokładniejsza statystyka
39 projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej będzie wspierało realizację unijnej dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030. Ich łączny budżet wynosi 249 mln euro, przy czym wkład UE to 134 mln euro.
W ramach 45 projektów programu LIFE dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 162 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 78 mln euro.
55 mln euro zostanie zainwestowane w 10 projektów mających na celu ograniczenie ilości odpadów, przyczyniając się do realizacji planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejne 50 mln euro zostanie przeznaczone na sfinansowanie 16 projektów dotyczących jakości wody.
8 projektów programu LIFE dotyczących kwestii zarządzania oraz informacji w zakresie środowiska podniesie świadomość na temat kwestii środowiskowych, takich jak utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie powietrza.
Zapewnią one również organom publicznym narzędzia do promowania, monitorowania i egzekwowania zgodności z unijnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Ich łączny budżet wynosi ponad 19 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie blisko 11 mln euro.
17 projektów programu LIFE na rzecz łagodzenia zmian klimatu otrzyma finansowanie w wysokości około 66 mln euro, z czego 35 mln euro będzie pochodziło z środków unijnych. Przykłady projektów obejmują np. promowanie rolnictwa neutralnego dla klimatu oraz skuteczniejsze odzyskiwanie ciepła w produkcji żelaza i stali.
17 projektów LIFE w zakresie przystosowania do zmiany klimatu uruchomi około 52 mln euro. Prawie 29 mln euro będzie pochodziło ze środków programu LIFE. Projekty te obejmują dostosowanie lasów do ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych oraz zwiększenie zdolności europejskiej infrastruktury zdrowotnej do przystosowania się do zmiany klimatu.
Celem 6 projektów LIFE w zakresie zarządzania i informacji w dziedzinie klimatu jest poprawa zarządzania klimatycznego i informowanie społeczeństwa oraz zainteresowanych stron o kwestiach związanych ze zmianą klimatu. Ich łączny budżet wynosi 13 mln euro, z czego wkład UE wynosi ponad 7 mln euro.
Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Jest on realizowany od 1992 r. i współfinansował ponad 5,5 tys. projektów w całej UE i w państwach spoza UE.
Finansowanie programu LIFE na lata 2021–2027 wynosi 5,4 mld euro.
Program LIFE składa się z czterech nowych podprogramów:
1. Przyroda i różnorodność biologiczna.
2. Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia.
3. Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej.
4. Przejście na czystą energię.
Zatwierdzone projekty oraz cztery podprogramy zaczną otrzymywać finansowanie od 2022 r.
Szczegółowe informacje na temat programu LIFE można znaleźć na stronie internetowej: https://cinea.ec.europa.eu/life_pl

Źródło: Komisja Europejska, ec.europa.eu.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}