AKTUALNOŚCI

Wkrótce rusza II nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

W dniach 31 grudnia 2021 – 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wsparcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
O dofinansowanie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI).
W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:
– w ramach dostaw bezpośrednich,
lub
– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
lub
– w ramach rolniczego handlu detalicznego
lub
– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
lub
– w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, musi działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy.
Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i są reprezentowane w tym zakresie przez wybranego przedstawiciela.
Grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku gdy grupa operacyjna nie posiada zdolności prawnej, posługuje się numerem identyfikacyjnym lidera.
Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych podmiotów gospodarczych, które działając na danym terenie tworzą więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami.
To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do nabywcy, jest świeższy i ma niższą cenę. Należy zaznaczyć, że pomiędzy producentem a kupującym może być tylko jeden pośrednik.
Pomoc będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez wsparcie metod organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych.
Może być ono przyznane m.in. na:
– budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury;
– zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu;
– zakup lub instalację wyposażenia;
– odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji;
– zakup środków produkcji;
– koszty ogólne i bieżące.
Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej.
W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:
325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;
280 tys. zł w pozostałych przypadkach.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR.
Wnioski można składać osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Dotychczas odbył się jeden nabór wniosków o taką pomoc. ARiMR podpisała 53 umowy o przyznaniu wsparcia na kwotę ponad 17 mln zł.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}