BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

150.000 zł.
DOTACJE NA SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH
Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 150.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: 15.07 – 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Złożona oferta powinna zawierać oświadczenie o niepobieraniu opłat od adresatów zadania.
Adresatami zadania mogą być tylko osoby, które:
a) spełniają wymagania wskazane dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Koszty kwalifikowalne:
– wynagrodzenia dla osób szkolących,
– zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia niepobierających wynagrodzenia,
– zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania,
– koszt wynajmu i korzystania z pomieszczeń (sal szkoleniowych, pływalni) niezbędnych  do realizacji zadania,
– zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 czerwca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego-
Kontakt:  
https://bip.mswia.gov.pl/bip/organizacja

Ważne DOTACJE NA SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 150.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}