BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

150.000 zł.
dotacje na szkolenia ratowników
Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 150.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: maks. 20%.
Czas trwania projektu: od 1 czerwca (I nabór) / 1 sierpnia (II nabór) roku, w którym ogłoszono konkurs, nie wcześniej jednak, niż od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia tego samego roku.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Złożona oferta powinna zawierać oświadczenie o niepobieraniu opłat od adresatów zadania.
Adresatami zadania mogą być tylko te osoby, które:
a) spełniają wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Koszty kwalifikowalne:
– wynagrodzenia dla osób szkolących,
– zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia,
– zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych,
– koszty wynajmu pomieszczeń na szkolenia (sal szkoleniowych, pływalni).
Termin składania wniosków:
3 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego
Kontakt:  
https://bip.mswia.gov.pl/bip/organizacja

Ważne dotacje na szkolenia ratowników
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 150.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja