25,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

Nabór wniosków o granty instytucjonalne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

W dniach 27 kwietnia – 7 czerwca br. odbędzie się nabór wniosków o granty instytucjonalne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Granty instytucjonalne to środki, które mogą być przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wspierających jej rozwój instytucjonalny). Działania muszą wynikać z przedstawionej strategii / planu rozwoju organizacji oraz planu monitoringu i ewaluacji.

Zakres działań organizacji wnioskującej powinien wpisywać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny:
– Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci);
– Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;
– Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska);
– Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Wartość przyznanego grantu to minimalnie 85.000 euro a maksymalnie 100.000 euro. Organizatorzy naboru wniosków zakładają przyznanie 16 grantów.

W ramach konkursu na granty instytucjonalne oceniana będzie  przede wszystkim zdolność organizacji do skutecznego wykorzystania środków.

Szczegółowej ocenie zostaną poddane następujące kwestie:
1. Znaczenie działań organizacji i jej wpływ na rozwój sektora pozarządowego w regionie.
2. Jakość oraz zastosowanie wieloletniego planu / strategii rozwoju organizacji w jej działaniach bieżących i decyzjach strategicznych.
3. Organizacyjna i finansowa zdolność organizacji do wdrożenia opisywanych działań.
4. Przejrzystość struktury i sposób funkcjonowania organizacji.
5. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z grantów.
6. System monitorowania oraz ewaluacji działań i rezultatów organizacji a także jego zastosowanie w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania organizacją.

Przyznane granty instytucjonalne będą wspierać bieżące działania organizacji, zgodne z załączoną strategią rozwoju, które prowadzą do osiągnięcia (jednego bądź więcej) rezultatów Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wnioski o wsparcie mogą składać tylko i wyłącznie podmioty, które:
1. Są organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową, wpisującą się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym – w tym kwestie związane z ochroną środowiska oraz Wsparcie rozwoju sektora społecznego).
2. Prowadzą działania o zasięgu regionalnym (minimum na poziomie kilku powiatów).
3. Działają zgodnie z przedstawionym planem / strategią rozwoju, obejmującym m.in. najbliższe 3 lata.
4. Odnotowały średni roczny przychód na poziomie minimum 500.000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 lat z ostatnich 5 od momentu ogłoszenia naboru.
5. Są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
6. Przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub – jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za wskazane 3 lata (z ostatnich 5).
7. Są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.
8. Nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe.
9. Nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
10. Nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
11. Żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany oraz nie zostały mu postawione zarzuty za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Działają w interesie publicznym, przestrzegają praw człowieka i kierują się w swoich działaniach wartościami demokratycznymi, w szczególności uniwersalnymi wartościami poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
13. Nie będą wykorzystywały grantu oraz wkładu własnego do prowadzenia praktyk i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani kampanii wyborczych oraz na prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej.

Program jest realizowany przez konsorcjum złożone z następujących organizacji:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Fundacja Edukacja dla Demokracji,
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Liderem konsorcjum zarządzającym programem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL).

Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Programu.

Źródło: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Poprzedni artykułKlub
Następny artykułWystartowała runda wiosenna konkursu DiscoverEU

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze