10.6 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych, ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Obiekty sportowe finansowane ze środków programu muszą mieć charakter ogólnodostępny.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
200.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
50–80%,
Dofinansowanie inwestycji może wynieść:
1) do 50 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie
gminy, której wskaźnik G przekracza lub jest równy 40% wskaźnika Gg,
2) do 70 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie
gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg,
3) do 80% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono obiektu
sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764 z późn. zm.),
4) do 50% wydatków kwalifikowanych zadania w przypadku, gdy jest ono realizowane
przez powiat (z wyłączeniem gmin na prawach powiatu).
Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację zadania dotyczącego jednego kompleksu:
– min. 100.000 zł w przypadku zadania dotyczącego jednego kompleksu,
– maks. 500.000 zł w przypadku zadania polegającego tylko na modernizacji kompleksu dofinansowanie i nie więcej niż 500.000 zł dla dofinansowania do 50% i kwoty 700.000 zł dla dofinansowania do 70% wydatków kwalifikowanych na jednego Orlika.
W przypadku realizacji zadania polegającego na modernizacji kompleksu wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł dla dofinansowania do 50% i kwoty 1.400.000 mln zł dla dofinansowania do 70% wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny:
20 – 50%.
Czas trwania projektu:
Dofinansowane mogą być tylko wydatki poniesione nie wcześniej niż 1.01.2024. Projekt musi być zakończony do 31.12.2025.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej.
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego Orlik 2012, w tym w szczególności:
– naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
– modernizacja oświetlenia,
– modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
– modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w przypadku braku przy istniejących kompleksach sportowych istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarno-szatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa zaplecza).
2. Fakultatywne uzupełnienie kompleksu poprzez budowę nowego obiektu sportowego (np. skate park, pump track, bieżnia okrężna, prosta lub inny element infrastruktury lekkoatletycznej, sprawnościowy plac zabaw, dodatkowe boisko, kort tenisowy itp.).
Obiekty sportowe finansowane ze środków programu muszą mieć charakter ogólnodostępny.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cel: poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
W przypadku zwiększenia środków na realizację programu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania przez większą liczbę wnioskodawców, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia o programie.
Przykładowe wydatki kwalifikowane:
– opracowanie dokumentacji projektowej,
– wykonanie robót rozbiórkowych,
– wykonanie robót ziemnych oraz podbudów pod nawierzchnie,
– wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego),
– wykonanie ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu,
– zakup i montaż piłkochwytów za bramkami boiska do piłki nożnej,
– zakup i montaż sprzętu sportowego, trwale mocowanego do podłoża,
– modernizacja/wykonanie oświetlenia kompleksu boisk,
– remont lub budowa zaplecza sanitarno-szatniowego,
– budowa dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego,
– wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej,
– zagospodarowanie terenu związane bezpośrednio z obiektem sportowym (w tym:
trybuny, ławki, śmietniki, stojaki na rowery) do wysokości 10% wydatków
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 100 tys. zł,
– koszty nadzoru inwestorskiego.
Wydatki niekwalifikowane:
1. Infrastruktura komunalna (np. przyłącza techniczne niedotyczące obiektu) oraz infrastruktura towarzysząca, nieobjęta zakresem rzeczowym budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” (np.: ławki, trybuny, inne boiska i urządzenia sportowe – bieżnie, skocznie itd.).
2. Zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z funkcją sportową obiektu.
3. Wyposażenie ruchome budynku zaplecza np. biurko, szafki nie montowane na stałe do podłoża, krzesła i fotele.
4. Wyposażenie sportowe ruchome.
5. Wykonanie parkingów.
6. Niekwalifikowane są również wydatki dotyczące kosztów:
– kredytów inwestycyjnych, obsługi rachunków,
– serwisu obiektu nieobjętych umową z wykonawcą,
– zaplanowanej rezerwy,
– ustanowienia inwestora zastępczego,
– promocji (z wyłączeniem kosztu wykonania tablicy informacyjnej),
– polis ubezpieczeniowych poniesionych przez inwestora (zarówno związanych
z zaciągniętym kredytem jak i poniesionych dodatkowo).
Termin składania wniosków: 
25 kwietnia 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MSiT
Informacja o przedłużeniu naboru wniosków na stronie MSiT
Kontakt


Temat: POPRAWA STANU TECHNICZNEGO ORLIKÓW
Wysokość wsparcia: 30–70%, - min. 100.000 zł w przypadku zadania dotyczącego jednego kompleksu, - maks. 500.000 zł w przypadku zadania polegającego tylko na modernizacji kompleksu dofinansowanie i nie więcej niż 500.000 zł dla dofinansowania do 50% i kwoty 700.000 zł dla dofinansowania do 70% wydatków kwalifikowanych na jednego Orlika. W przypadku realizacji zadania polegającego na modernizacji kompleksu wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł dla dofinansowania do 50% i kwoty 1.400.000 mln zł dla dofinansowania do 70% wydatków kwalifikowanych.
Budżet naboru wniosków: 200.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze