26,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

Modernizacja gospodarstw rolnych. ARiMR wydłużył termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przedłużyła termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwoju produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów został wydłużony o miesiąc i upływa 27 czerwca 2022 r. Nabór wniosków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania mogą składać wnioski jednocześnie w obydwu obszarach.

Wnioski przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

INWESTYCJE W PRODUKCJĘ PROSIĄT

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.

Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej o 10 proc.

Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in.
– koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej;
– koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku;
– koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych.

Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz te związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również wynagrodzenia doradców. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł, lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem),maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł.

Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy.

INWESTYCJE W NAWADNIANIE

Wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA.

Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wsparcie można otrzymać na:
– wykonanie nowego nawodnienia,
– ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
– ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł.

Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR:

Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A

Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze