-3,8 C
Warszawa
środa, 29 listopada, 2023

„Niepodległa” 2024

Program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
6.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%, 10.000 – 100.000 zł.
W szczególnych przypadkach – Dyrektor Biura „Niepodległa” na wniosek Zespołu Sterującego może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
Wkład własny:
min. 15% (wkład finansowy).
W uzasadnionych przypadkach – Dyrektor Biura „Niepodległa” może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%.
Czas trwania projektu:
08.02-20.11.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe.
Przy ocenie wniosków preferowane są zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
– archiwa państwowe;
– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
– uczelnie wyższe;
– instytucje kultury;
– organizacje pozarządowe;
– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.
Realizowane projekty mogą mieć charakter regionalny, lokalny lub ogólnopolski.
Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
– wystawy wraz z katalogami;
– rekonstrukcje historyczne;
– festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
– projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
– wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
– kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
– murale;
– zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).
Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.
Informacje dodatkowe:
Instytucją zarządzającą programem jest Biuro „Niepodległa”.
Cel: upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768 – 1989 od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.
Program ma uświadamiać znaczenie tych działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski oraz przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.
Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym.
W ramach zadania nie można finansować:
– prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów;
– wydatków inwestycyjnych;
– zakupu środków trwałych;
– zakupu wartości niematerialnych i prawnych;
– tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych;
– zadań organizowanych wyłącznie online np: wykładów, koncertów, spotkań, konkursów, wystaw, warsztatów, oprowadzania, spacerów i lekcji tematycznych;
– wydawania czasopism, książek, gazet, przewodników turystycznych, kalendarzy, e-booków, podcastów, innych publikacji (za wyjątkiem katalogu do wystawy);
– zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów (za wyjątkiem katalogów do wystaw);
– zadań dotyczących opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych (za wyjątkiem dokumentacji wydarzeń w ramach projektów);
– staży i stypendiów naukowych;
– zadań polegających na digitalizacji zasobów;
– organizacji zawodów i imprez sportowych oraz wyjazdów, wycieczek i imprez rekreacyjnych z elementami artystycznymi;
– organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych;
– budowy tablic i pomników;
– projektów konserwatorskich i inwentaryzacyjnych, prac budowlanych i remontowych;
– uroczystości oficjalnych organizowanych lub współorganizowanych przez władze samorządowe i wojewódzkie.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w programie w jednej edycji.
Termin składania wniosków: 
8 grudnia 2023, godz. 16:00
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt

Temat: DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW KULTYWUJĄCYCH PAMIĘĆ O WAŻNYCH WYDARZENIACH W HISTORII POLSKI
Wysokość wsparcia: maks. 85%, 10.000 – 100.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 6.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Dom kultury
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze