21,4 C
Warszawa
piątek, 22 września, 2023

Erasmus+: Akcja 1 Mobilność – Działania wspierające uczestnictwo młodzieży

Program wspiera działania nieobjęte formalnym kształceniem i szkoleniem, których celem jest zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz wspieranie i ułatwianie tego uczestnictwa.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
maks. 60.000 EUR.
Maksymalne dofinansowanie:
– zarządzanie projektem – 500 EUR/miesiąc,
– wsparcie coacha, max 12 dni zaangażowania- 74 EUR/dzień,
– wsparcie działań- 34 EUR/dzień,
– wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach- 100% kosztów kwalifikowalnych,
– koszty nadzwyczajne (wiza, szczepienie, badania lekarskie) – 80% kosztów kwalifikowalnych i będą rozliczne zgodnie z kosztami rzeczywistymi,
– wsparcie wydarzeń z udziałem młodzieży- 100EUR/osobę,
– wsparcie indywidualne: 38 EUR / osoba,
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu). W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling jest możliwe uzyskanie wyższego dofinansowania.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów jednostkowych lub kosztów rzeczywistych zostały opisane na stronach 198-204 „Przewodnika po programie Erasmus+ 2023”.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
od 3 do 24 miesięcy.
Początek realizacji:
– wnioski składane do 04.10.2023: 01.01-31.05.2024.
Partner zagraniczny:
NIE (projekty w ramach działań krajowych),
TAK (projekty w ramach działań transnarodowych i międzynarodowych)
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Procedura składania wniosku:
1. Rejestracja w systemie EU_LOGIN.
2. Rejestracja w rejestrze organizacji ORS – Organisation Registration System. Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji (OID – Organisation ID). Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku znajdują się TUTAJ.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje niekomercyjne non-profit, tj:
– stowarzyszenia,
– organizacje pozarządowe;
– europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe.
2. Organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz krajowym
3. Przedsiębiorstwa społeczne.
4. Organizacja komercyjne działające w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
5. Nieformalne grupy młodych ludzi. Grupa nieformalna musi składać się z co najmniej czterech młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, który ma co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i bierze odpowiedzialność w imieniu grupy. Wnioskodawcy muszą działać na rzecz młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą, wykorzystując pozaformalne metody edukacji.
Projekt może być realizowany przez jedną lub więcej nieformalnych grup młodych ludzi, jedną lub więcej organizacji lub ich połączenie.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Lokalne, krajowe, transnarodowe i międzynarodowe projekty zachęcające młodzież do uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy i dążące do osiągnięcia co najmniej jeden z poniższych celów:
1. Zapewnienie młodzieży możliwości zaangażowania i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim (przez zapewnianie ścieżek uczenia się zaangażowania dla młodzieży w jej codziennym życiu, ale także w życiu demokratycznym, mających na celu wartościowe uczestnictwo młodzieży ze wszystkich środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych szansach, w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym).
2. Zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie wspólnych europejskich wartości i praw podstawowych oraz przyczynianie się do procesu integracji europejskiej, w tym poprzez przyczynianie się do osiągnięcia jednego lub większej liczby celów młodzieżowych UE.
3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży i jej umiejętności korzystania z mediów (w szczególności krytycznego myślenia oraz zdolności do oceny informacji i korzystania z nich) w celu zwiększenia odporności młodzieży na dezinformację, fałszywe informacje i propagandę, a także jej zdolności do uczestnictwa w życiu demokratycznym.
4. Zrzeszanie młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym lub wspieranie dialogu UE z młodzieżą.
Przykładowe działania, które mogą być realizowane w ramach projektu:
– warsztaty lub spotkania prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego lub online,
– seminaria lub inne wydarzenia/procesy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym, oferujące przestrzeń dla informacji, debaty i aktywnego uczestnictwa osób młodych w odniesieniu do kwestii istotnych dla ich codziennego życia jako aktywnych obywateli Unii, które, w idealnej sytuacji, umożliwiają nawiązywanie lub rozwijanie kontaktów z decydentami i innymi zainteresowanymi stronami, których te kwestie dotyczą;- konsultacje z młodzieżą określające tematy/problemy mające dla niej szczególne znaczenie (w kontekście lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym) oraz określające ich potrzeby związane z uczestnictwem w zajmowaniu się takimi tematami/problemami;- kampanie uświadamiające dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym, w tym wydarzenia informacyjne lub kulturalne związane z konkretnymi wyzwaniami społecznymi istotnymi dla młodzieży;
– ułatwianie młodzieży dostępu do otwartych, bezpiecznych i dostępnych przestrzeni wirtualnych lub fizycznych, oferując jej prawdziwe możliwości uczenia się uczestnictwa w życiu i procesach demokratycznych;
– symulacje funkcjonowania instytucji demokratycznych i ról decydentów w ramach tych instytucji. W stosownych przypadkach zachęca się do włączania form działań cyfrowych (np. webinarów, hakatonów, różnych narzędzi e-partycypacji itp.) lub szkoleń dotyczących wykorzystywania narzędzi demokracji cyfrowej w działaniach, które mają być realizowane w ramach działań wspierających uczestnictwo młodzieży. Projekt powinien składać się z różnych działań, które łącznie przyczynią się do osiągnięcia założonych celów.
Działania muszą mieć miejsce w kraju jednej lub kilku z organizacji uczestniczących. działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE.
W ramach niniejszej akcji nie można uzyskać grantu na:
– posiedzenia statutowe organizacji lub sieci organizacji,
– organizowanie wydarzeń o charakterze politycznym,
– koszty dotyczące infrastruktury (np. koszt budowy/nabycia budynków oraz ich wyposażenia).
Opis:
Organizatorem Programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem Programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Grupa docelowa projektów: osoby młode (13-30 lat) oraz osoby pracujące z młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych). Kraje uczestniczące w programie:
– 27 krajów członkowskich UE;
– kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej;
– kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia;
– kraje partnerskie.
Termin składania wniosków: 
4 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Opis Programu na stronie FRSE
Kontakt

Temat: GRANTY NA DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE UCZESTNICTWO MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia: maks. 60.000 EUR.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • Gmina
 • NGO
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze