12,7 C
Warszawa
sobota, 25 marca, 2023

Erasmus+: Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji – Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartych na wielostronnych partnerstwach między organizacjami. Wniosek musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 partnerów.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
100.000 EUR – 300.000 EUR.
Dofinansowanie jest udzielane za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa jest określana dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji.
Kwotę ryczałtową każdej dotacji określa organ przyznający dofinansowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów jednostkowych lub kosztów rzeczywistych zostały opisane na str. 378 „Przewodnika po programie Erasmus+ 2023”.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
12-36 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE (projekty w ramach działań krajowych),
TAK (projekty w ramach działań transnarodowych i międzynarodowych)
Składanie wniosków przez internet:
TAK. Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA.
Procedura składania wniosku:
1. Rejestracja w systemie EU_LOGIN.
2. Rejestracja w rejestrze organizacji ORS – Organisation Registration System. Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji (OID – Organisation ID). Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku znajdują się TUTAJ.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieżowe) działające w dziedzinie młodzieży.
2. Organy publiczne działające na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.
3. Publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (małe, średnie lub duże, w tym przedsiębiorstwa społeczne) pod warunkiem wykazania wyraźnej wartości dodanej dla projektu.
Wniosek musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 partnerów (koordynatora oraz partnerów pełnoprawnych).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach między organizacjami.
Realizowane projekty muszą dotyczyć jednego lub większej liczby następujących obszarów tematycznych:
1. Udział w życiu politycznym, zaangażowanie obywatelskie i dialog z decydentami.
2. Włączanie społeczne młodzieży o mniejszych szansach.
3. Demokracja, państwo prawa i wartości.
4. Wzmocnienie pozycji/zaangażowanie/zdolność do zatrudnienia osób młodych.
5. Pokój i pojednanie po zakończeniu konfliktu.
6. Środowisko i klimat.
7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i równość płci.
9. Umiejętności cyfrowe i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
Działania realizowane w ramach projektu muszą być ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i osób młodych, głównie w państwach trzecich niestowarzyszonych z UE.
Przykładowe działania: 1. Opracowywanie narzędzi i metod na rzecz rozwoju społeczno-zawodowego osób pracujących z młodzieżą i prowadzących szkolenia.
2. Opracowywanie metod uczenia się pozaformalnego, w szczególności metod promujących nabywanie/doskonalenie kompetencji, w tym umiejętności korzystania z mediów. 3. Opracowywanie nowych form systemów szkoleń praktycznych i symulacji autentycznych przypadków w społeczeństwie.
4. Rozwijanie nowych form pracy z młodzieżą, obejmujących w szczególności strategiczne korzystanie z otwartych i elastycznych form uczenia się, współpracy wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
5. Organizowanie wydarzeń/seminariów/warsztatów/wymiany dobrych praktyk w celach związanych ze współpracą, tworzeniem sieci kontaktów, zwiększaniem poziomu wiedzy i wzajemnym uczeniem się.
6. Organizowanie działań w zakresie mobilności dla osób młodych lub osób pracujących z młodzieżą w celu testowania narzędzi i metod opracowanych w ramach partnerstwa. Działania dotyczące mobilności muszą mieć charakter pomocniczy.
Opis:
Organizatorem Programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem Programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cele akcji: 1. Wzmocnienie potencjału organizacji pracujących z osobami młodymi poza uczeniem formalnym.
2. Propagowanie działań z zakresu uczenia się pozaformalnego, w szczególności osób młodych o mniejszych szansach, aby podnieść poziom kompetencji i zapewnić ich aktywny udział w życiu społecznym.
3. Wspieranie rozwoju pracy z młodzieżą, doskonalenie jej jakości, i zwiększenie uznania dla niej.
4. Wspieranie opracowywania, testowania oraz inicjowania systemów i programów mobilności edukacyjnej na rzecz uczenia się pozaformalnego.
5. Przyczynianie się do realizacji strategii UE na rzecz młodzieży (2019–2027), w tym 11 Europejskich celów młodzieżowych oraz planu działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych UE.
6. Wspieranie współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy.
7. Wzmocnienie synergii i komplementarności z systemami kształcenia formalnego lub rynkiem pracy.
Termin składania wniosków: 
8 marca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Opis Programu na stronie FRSE
Kontakt

Temat: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE BUDOWANIA POTENCJAŁU MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia: 100.000 EUR – 300.000 EUR.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • NGO
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze