21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w programie „Nauka dla Społeczeństwa II”

Do 12 maja 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest budowanie współpracy między podmiotami i jednostkami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, opracowywanie i implementacja rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym oraz tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

Program „Nauka dla Społeczeństwa II” obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach:

„Doskonałość naukowa”

W ramach tego obszaru wspierana jest realizacja projektów badawczych mających na celu:
– podnoszenie jakości i dążenie do przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych i podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
– umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
– wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
– podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
– identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
– kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki.

„Nauka dla innowacyjności”

W ramach tego obszaru jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
– poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
– wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
– upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i innowacyjnością a gospodarką.

„Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”

W ramach tego obszaru jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
– rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
– rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
– wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
– badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
– prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
– badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych, a także postaw patriotycznych,
– badanie oraz popularyzację regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,

prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą.

„Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa”

W ramach tego obszaru jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
– monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa,
– opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej oraz treningu osób w różnym wieku,
– prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla:  rozwoju sportu akademickiego, w tym jego promocji, lub aktywizacji ruchowej i rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami,
– identyfikację osób utalentowanych ruchowo, posiadających predyspozycje do szkolenia sportowego,
– badanie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań sprawności fizycznej osób w różnym wieku,
– profilaktykę urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie.

Warunki udziału w programie

Dofinansowanie z programu mogą otrzymać m.in. uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, PAU, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki.

Warunkiem udziału w programie jest m.in. przedstawienie projektu badawczego, którego okres realizacji wynosi maksymalnie 36 miesięcy, a wysokość dofinansowania nie przekracza 2 mln zł.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI