26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025

Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, przyczyniających się do:
1. Zwiększania świadomości ekologicznej.
2. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. Realizacji polityk: klimatycznej, ochrony środowiska, ekologicznej i energetycznej Polski oraz tworzenia/poprawy ekologicznych warunków życia.
Planowane przedsięwzięcie musi mieć zasięg ogólnopolski.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
do 95%, min. 100.000 zł – maks. 2.000.000 zł.  
Wkład własny:
min. 5%.
Czas trwania projektu:
okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2021 do 31.12.2027.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną.
2. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
4. Państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do:
1. Zwiększania świadomości ekologicznej.
2. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. Realizacji polityk: klimatycznej, ochrony środowiska, ekologicznej i energetycznej Polski oraz tworzenia/poprawy ekologicznych warunków życia.
Rodzaj przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie:
1. Programy aktywnej edukacji: projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą interaktywnych działań, bezpośrednio angażujących odbiorcę, mające wpływ na trwały wzrost świadomości ekologicznej, wyzwalające długofalową aktywność odbiorcy w określonym obszarze tematycznym, realizowane z wykorzystaniem różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych tradycyjnych oraz/lub innowacyjnych (m.in. warsztatów, szkoleń, szkoleń e-learningowych, zajęć w terenie, wydawnictw, konferencji, seminariów, spotkań, imprez edukacyjnych, konkursów, filmów, spotów, audycji radiowych, telewizyjnych i internetowych, produkcji pomocy dydaktycznych, narzędzi interaktywnych).
2. Kampanie informacyjno – edukacyjne: projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą działań, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy, mające  na celu poszerzenie świadomości, wiedzy i wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie największej liczby  odbiorców, wykorzystujące głównie media tradycyjne i elektroniczne, wsparte różnorodnymi narzędziami aktywnej edukacji i promocji, docierające szeroko do odbiorcy.
3. Kampanie cross-mediowe: projekty, uwzględniające działania wykorzystujące nośniki informacyjne szeroko docierające do odbiorcy takie jak media tradycyjne (telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, outdoor, itp. ) oraz elektroniczne (strona internetowa/portal/wortal, media społecznościowe, aplikacje mobilne, itp.) oraz inne działania o charakterze promocyjno – edukacyjnym.
Planowane przedsięwzięcie musi mieć zasięg ogólnopolski.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Cel główny: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa.
Cele szczegółowe:
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
2. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.
3. Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
4. Edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.
Wnioski złożone w naborze muszą uzyskać pozytywną opinię ministra właściwego ds. klimatu (tj. ministra sprawującego nadzór  nad NFOŚiGW) w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
Termin składania wniosków: 
23 maja – 6 czerwca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Koordynator programu: Dorota Starczewska
Zastępca koordynatora programu: Ewa Osiecka-Kamińska

Temat: GRANTY NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH
Wysokość wsparcia: do 95%, min. 100.000 zł – maks. 2.000.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY