20.2 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

Ruszają nabory wniosków w programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Ogłoszono pierwsze nabory projektów konkursowych w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Budżet programu to ponad 187 mln euro, a maksymalne dofinansowanie dla projektów to aż 90%. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach pierwszego naboru wniosków, partnerzy z Polski i Ukrainy będą mogli otrzymać unijne środki na wspólne projekty z priorytetów Zdrowie (budżet 37 mln euro) oraz Środowisko (budżet 43 mln euro).

https://twitter.com/MFIPR_GOV_PL/status/1663940421125373953

W związku z trwającą wojną w Ukrainie, szczególne znaczenie będą miały projekty z zakresu ochrony zdrowia. Wspierane są zarówno szkolenia specjalistów, jaki i zakup sprzętu i inwestycje w niezbędną infrastrukturę. Istotnym elementem polsko-ukraińskich projektów powinna być systemowa pomoc osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji.

W priorytecie Środowisko oczekiwane są projekty dotyczące łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, zwiększenia dostępu do dobrej jakości wody i zrównoważonej gospodarki wodnej, ochrony bioróżnorodności oraz redukcji wszelkich rodzajów zanieczyszczeń. Pierwsze rozstrzygnięcia zaplanowano jeszcze w tym roku.

„Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy to długoletnia opowieść o otwartości i przełamywaniu stereotypów, wytrwałości, również w bardzo trudnych czasach i nadziei na pomyślną przyszłość. Dziś otwieramy  kolejną kartę wspólnych relacji – oficjalnie otwieramy program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Jestem przekonana, że zapiszemy ją mądrze i odpowiedzialnie” – podsumowała wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińska-Jedynak.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Obszar Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 obejmuje w Polsce województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz część mazowieckiego oraz zachodnie obwody Ukrainy: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Rolę instytucji zarządzającej programem pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sekretariat Gabinetu Ministrów w Ukrainie pełni funkcję instytucji krajowej i koordynuje wdrażanie programu po stronie ukraińskiej.

Program będzie wspierał realizację projektów w ramach następujących 5 priorytetów:

Priorytet 1: Środowisko:
– wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
– wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
– wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Priorytet 2: Zdrowie:
– zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Priorytet 3: Turystyka:
– wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Priorytet 4: Współpraca:
– zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych,
– budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

Priorytet 5: Granice:
– rozwój infrastruktury przejść granicznych oraz szkolenia dla służb mundurowych.

Program jest skierowany do:
– jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych,
– służb, inspekcji i straży,
– państwowych jednostek budżetowych,
– organizacji pozarządowych, izb handlowych, gospodarczych i biznesowych.

W ramach programu będą realizowane:
– duże projekty infrastrukturalne (wybrane w trybie pozakonkursowym, zawierające komponent infrastrukturalny o wartości co najmniej 2,5 mln euro),
– projekty konkursowe (o wartości dofinansowania od 100 tys. do 2,5 mln euro)
oraz
– mikroprojekty (o wartości dofinansowania do100 tys. euro).

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na portalu Funduszy Europejskich.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI