26.4 C
Warszawa
piątek, 24 maja, 2024

Ruszył konkurs „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem jest również edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego. Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji, które posiadają już doświadczenie we współpracy z wolontariuszami, nadal zamierzają rozwijać potencjał wolontariatu, wolontariat jest wkomponowany w ich kulturę organizacyjną a organizacja posiada wypracowane podstawowe ramy funkcjonowania wolontariatu.

Ponadto istotne jest, aby organizacja rozwijając wolontariat planowała zwiększać zakres pomocy dla beneficjentów, rozszerzać i wzbogacać zakres oferowanych usług.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są:

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Koła gospodyń wiejskich.

6. Ochotnicze straże pożarne.

7. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Zainteresowane organizacje mogą ubiegać się o środki finansowe na:
– zatrudnienie koordynatora wolontariatu,
– bieżące potrzeby operacyjne organizacji w zakresie współpracy z wolontariuszami i wdrażanie w organizacji kompleksowego systemu zarządzania wolontariuszami.

Beneficjenci otrzymują również pomoc pozafinansową w postaci:
1. Szkolenia (Szkoła Dobrego Wolontariatu) dla koordynatora z zakresu zarządzania wolontariatem w NGO w wymiarze 2 x 5 dni wyjazdowe oraz 40 godz. webinariów online (w pierwszym roku realizacji projektu).
2. Mentoringu w przygotowaniu planu rozwoju wolontariatu (PRW) w organizacji (w pierwszym roku realizacji projektu).
3. Udziału w procesie certyfikacji Miejsce Przyjazne Wolontariuszom (MPW) (w drugim roku realizacji projektu).
4. Dostępu do Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW) – aplikacji wspierającej pracę koordynatora wolontariatu.

Kwota środków przeznaczonych na realizację konkursu w roku 2023 wynosi 11.000.000 zł.

Jeden uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Konkurs jest organizowany w ramach „Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018- 2030”.

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 24 lipca 2023 r. o godz. 14:00.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie Korpusu Solidarności.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI