26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

Kultura wrażliwa

Celem konkursu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
50.000 – 300.000 zł, maks. 80-100%.
Wkład własny:
min. 20 % całości kosztów projektu.
Dopuszcza się zwolnienie z wymogu wkładu własnego wnioskodawców, którzy mogą wykazać się minimum roczną działalnością w obszarze kultury dla osób niepełnosprawnych – wówczas dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Czas trwania projektu:
do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Wniosek należy przesłać w postaci pliku PDF podpisanego podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Nieprowadzące działalności gospodarczej organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty z zakresu kultury obejmujące szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych, dotyczące wydarzeń artystycznych z następujących obszarów:
– spektakl teatralny (w tym: dramatyczny, muzyczny, widowisko uliczne);
– spektakl taneczny (w tym: baletowy);
– spektakl eksperymentalny;
– musical;
– opera;
– balet;
– performance;
– koncert (w tym: widowiska poetycko-muzyczne);
– happening.
Projekt powinien mieć charakter kulturalny, społeczny i edukacyjny, a także tworzyć pola do dyskusji na ważne społecznie tematy, uwzględniające problematykę niepełnosprawności.
Podstawowym celem projektu powinna być możliwość prezentacji dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie).
Szczególnie preferowane są działania włączające o charakterze interaktywnym.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Cel: szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.
Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt musi odbywać się z zapewnieniem dostępu dla widzów niepełnosprawnych poprzez prezentację w miejscu dostępnym architektonicznie i komunikacyjnie dla odbiorców oferty kulturalnej Wnioskodawcy.
Udział osób z niepełnosprawnością w wydarzeniu artystycznym, którego dotyczy projekt nie powinien być niższy niż 30 % całego zespołu (artystycznego i organizacyjnego).
Projekt może być realizowany zarówno wyłącznie przez osoby z niepełnosprawnościami, jak i z udziałem artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych.
Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt powinno być zaprezentowane publiczności minimum 3 razy z zachowaniem bezpłatnego dostępu.
Publiczność każdorazowo powinna składać się z minimum 90 osób.
Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków: 
16 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie PFRON
Kontakt:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Biuro ds. Komunikacji
Agata Tomasik
T: 538 189 757

Temat: GRANTY NA AKTYWIZACJĘ ŚRODOWISKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Wysokość wsparcia: 50.000 – 300.000 zł, maks. 80-100%.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze