26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

FENX 1.5b: Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich

W ramach naboru wniosków można uzyskać dofinansowanie projektów polegających na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowaniu” i przywróceniu na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią. O granty mogą ubiegać się wyłącznie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta – stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet naboru wniosków:
40.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%, do 500.000 zł.
Wkład własny:
min. 15%.
Czas trwania projektu:
okres kwalifikowalności wydatków: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2029.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.
3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta – stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty polegające na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie” i przywróceniu na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej.
Poprzez „odbetonowanie” rozumie się usuwanie betonowych, asfaltowych i innych powierzchniowych uszczelnień gruntu, a także wymiana gruntów, które stały się nieprzepuszczalne w wyniku chemicznego zasklepienia oraz wymiana lub spulchnienie gruntów zagęszczonych.
Poprzez „teren miejski” rozumie się obszary miejskie (miasta) obejmujące tereny położone w granicach administracyjnych miast, czyli obszary gmin miejskich oraz miast w gminach miejsko-wiejskich.
Dodatkowo punktowane są projekty:
1. W których przewidziano rozwiązania zwiększające różnorodność biologiczną:
– zastosowanie roślinności rodzimej, odpornej na zmiany klimatu,
– nasadzenia i akweny w gruncie,
– nasadzenia drzew i krzewów owocowych,
– nasadzenia drzew, krzewów i roślin miododajnych,
– dodatkowe rozwiązania wpływające na zwiększenie różnorodności biologicznej np. budki lęgowe, trwałe hotele dla owadów, zielone ogrodzenia.
2. W których przewidziano działania informacyjno-edukacyjne, w tym na miejscu realizacji projektu, w szczególności informujące o zastosowanym rozwiązaniu wraz z wyjaśnieniem jego funkcjonowania oraz wyjaśnieniem, dlaczego zrealizowane przedsięwzięcie jest ważne w odniesieniu do znaczenia i funkcji terenów zieleni w mieście.
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne, dla których zostaną wykazane:
1. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp, z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji objętych projektem, dla których jest to wymagane.
2. Posiadanie ostatecznych i prawomocnych decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane.
3. W przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – min. 40 %.
4. W przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej).
5. Posiadanie udokumentowanego prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele realizacji projektu.
6. Posiadanie dokumentacji technicznej lub projektowej.
7. Lokalizacja terenu, na którym realizowany będzie projekt, na obszarze miejskim i obejmującym wyłącznie grunty powierzchniowo uszczelnione – pokryte betonem, asfaltem lub inną zabudową lub nieprzepuszczalne w wyniku zasklepienia chemicznego lub zagęszczenia.
8. Łączna powierzchnia objęta „odbetonowaniem” wyniesie minimum 0,5 ha, przy czym projekt może obejmować więcej niż jeden obszar realizacji (powierzchnie, na których realizowany jest projekt sumują się).
9. Po zakończeniu realizacji projektu, powierzchnia biologicznie czynna obszaru objętego działaniami na rzecz odbetonowania, wyniesie co najmniej 80 % (przez „powierzchnię biologicznie czynną” rozumie się powierzchnię gruntu, który nie jest zabudowany i umożliwia naturalną retencję wody i wegetację roślin), dotyczy każdego obszaru objętego projektem, powierzchnia biologicznie czynna w ramach poszczególnych obszarów realizacji projektu nie sumuje się.
10. W ramach realizacji projektu nie będą wprowadzane inwazyjne gatunki obce.
11. W trakcie realizacji projektu zostaną wdrożenie standardy ochrony drzew wskazane na stronie http://drzewa.org.pl/standardy
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX).  
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Każdy projekt inwestycyjny musi wpisywać się w założenia obowiązujących dokumentów strategicznych, takich jak np.:
– Wieloletni Plan Inwestycyjny,
– Strategia Rozwoju Miasta,
– Program Rewitalizacji Miasta,
– Program Ochrony Środowiska,
– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Koszty kwalifikowalne:
1. Roboty budowlane dotyczące rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych.
2. Koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych.
3. Wymiana/uzupełnienie gruntu.
4. Systemy wykorzystania/zagospodarowania wód opadowych w tym: budowa niecek infiltracyjnych, studni chłonnych, budowa nawierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników naziemnych/otwartych (retencyjnych) na wodę opadową z zielenią o przepuszczalnym podłożu (niekwalifikowalna będzie budowa zbiorników betonowych), budowa zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych, budowa stawów mokrych i suchych zasilanych w okresie deszczów, budowa niecek chłonnych, rowów infiltracyjnych, muld retencyjnych, skrzynek retencyjno- rozsączających.
5. Nasadzenia roślinności wieloletniej.
6. Elementy niebieskiej infrastruktury.
7. Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.
8. Usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami rodzimymi.
9. Rozwiązania wpływające na zwiększenie różnorodności biologicznej np. budki lęgowe, trwałe hotele dla owadów, zielone ogrodzenia.
10. Budowa kompostowników.
11. Nawierzchnie przepuszczalne wykorzystywane w założeniach parkowych.
12. Elementy infrastruktury dla udostępniania zieleni: np. ciągi pieszo‐rowerowe, stojaki na rowery, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa.
13. Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu: zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty, strony www.
14. Koszty pośrednie.
Koszty niekwalifikowalne:
1. Prace pielęgnacyjne: np. sezonowe koszenie trawników i poboczy dróg, przycinanie żywopłotów, gałęzi, obsadzanie i pielęgnacja kwietników i rabat kwiatowych, jesienne sprzątanie liści itp.
2. Elementy małej infrastruktury: toalety publiczne, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe, kurtyny wodne, ogrodzenia, kładki, pomosty, altany ogrodowe, donice kwiatowe.
3. Rekultywacja gleb zasklepionych chemicznie.
4. Publikacje, broszury, ulotki, gadżety.
Koszty pośrednie są rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.
Termin składania wniosków: 
31 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa Elektroniczna
skrzynka podawcza: /rm5eox834i/SkrytkaESP
T: 22 45 90 800
email:


Temat: GRANTY NA ODBETONOWANIE MIAST
Wysokość wsparcia: maks. 85%, do 500.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 40.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze