26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

FENX 01.03 „Gospodarka wodno‐ściekowa”

Program wspiera przedsięwzięcia związane z budową nowej infrastruktury komunalnej do zbierania ścieków komunalnych oraz budową, przebudową, rozbudową i remontem istniejącej infrastruktury komunalnej do ich oczyszczania. Wnioski o granty mogą składać podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo‐kanalizacyjne.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
800.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 70%.
Wkład własny:
min. 30%.
Czas trwania projektu:
1.01.2021 – 31.12.2029.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo‐kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Przedsięwzięcia związane z budową nowej infrastruktury komunalnej do zbierania ścieków komunalnych oraz budową, przebudową, rozbudową i remontem istniejącej infrastruktury komunalnej do ich oczyszczania, niezbędne do zrealizowania zobowiązań wynikających z Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (zwanej dalej: dyrektywą ściekową), realizowane wyłącznie w aglomeracjach o wielkości co najmniej 15 000 RLM, wskazanych w obowiązującym w dniu złożenia wniosku Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą ściekową.
W ramach naboru wsparcie może zostać przyznane kompleksowym projektom w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zlokalizowanym na obszarze aglomeracji ujętych w KPOŚK, których zakres obejmuje:
1. Budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą ściekową w zakresie standardów oczyszczania lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację. Tam gdzie to możliwe, a także uzasadnione technicznie i finansowo, zakres projektu może obejmować również technologie wykorzystujące potencjał energetyczny ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz energooszczędne urządzenia.
lub
2. Budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, które nie spełniają wynikającego z dyrektywy ściekowej wymogu w zakresie stopnia skanalizowania. Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ramach naboru jest możliwe jedynie w przypadku, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
W ograniczonym zakresie rzeczowym oraz finansowym (do 20% całkowitego kosztu kwalifikowanego projektu) i wyłącznie w sytuacji, gdy równocześnie zostanie zapewniona zgodność aglomeracji z wymaganiami dyrektywy ściekowej, dopuszczalne jest włączenie do zakresu kompleksowego projektu również zadań uzupełniających, niemających bezpośredniego wpływu na osiągnięcie przez aglomerację zgodności z dyrektywą ściekową, które polegają na:
1. Wdrożeniu inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
2. Modernizacji lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w przypadku oczyszczalni, które spełniają warunki zgodności z dyrektywą ściekową w zakresie standardów oczyszczania i sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących.
3. Zakupie i wdrożeniu energooszczędnych urządzeń i technologii stosowanych do zbierania ścieków komunalnych.
4. Realizacji  zadań związanych z rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę, dotyczących:
– ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych;
– zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy wody do spożycia (w tym budowa nowych lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody);
– zmniejszenia zużycia wody, ujęcia jej w obiegu zamkniętym oraz wtórnego wykorzystania wody w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z gospodarką wodno‐ściekową.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
W przypadku zakresu związanego z zaopatrzeniem w wodę, planowane zadania powinny się wpisywać w założenia „Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.
W uzasadnionych przypadkach, tj. gdy będzie to bezpośrednio związane z realizowanym projektem, możliwe jest sfinansowanie w projekcie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz/albo na współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych.
Termin składania wniosków: 
31 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
Elektroniczna skrzynka podawcza: /rm5eox834i/SkrytkaESP
T: 22 45 90 800
email:

Temat: GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ ZBIERANIA ORAZ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
Wysokość wsparcia: maks. 70%.
Budżet naboru wniosków: 800.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze