26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

Wsparcie dla miast z Polski Wschodniej. Trwa nabór wniosków w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Wnioski o dofinansowanie mogą składać miasta z przedziału 50-100 tys. mieszkańców z makroregionu Polski Wschodniej.

Celem działania jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

„W ramach konkursu „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” wsparciem będą objęte projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności). Przyczynią się one do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hałasu, a także zwiększą efektywność przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Wsparcie wyniesie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, a środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 440 mln zł” – podkreśla Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w PARP.

Kto może otrzymać wsparcie?

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty z makroregionu Polski Wschodniej tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych z przedziału 50-100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowani organizatorzy transportu miejskiego), są to:
– woj. lubelskie: Chełm, Zamość, Biała Podlaska;
– woj. podlaskie: Łomża, Suwałki;
– woj. podkarpackie: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec;
– woj. świętokrzyskie: Ostrowiec Świętokrzyski;
– woj. warmińsko-mazurskie: Ełk;
– woj. mazowieckie: Siedlce, Ostrołęka.

Ponadto beneficjentami projektów mogą być:
– miasta działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym;
– związki i stowarzyszenia utworzone przez ww. miasta oraz jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w miejskim obszarze funkcjonalnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparte zostaną kompleksowe i zintegrowane projekty, realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące m.in. takie zadania, jak:

1. Zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym).

2. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym w szczególności:
– w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, wiaty z aktywną informacją pasażerską, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki, centra przesiadkowe; dworce intermodalne, strefy czystego transportu), w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się i osób z niepełnosprawnościami;
– inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej).

3. Digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu).

Za projekt kompleksowy uznane będzie przedsięwzięcie obejmujące inwestycję w zadania wskazane w co najmniej dwóch z trzech wyżej wymienionych grup.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2023 r. o godz. 16:00.

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu LSI.

Szczegółowe informacje o konkursie „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” można znaleźć na stronie PARP.

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
682ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI